3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

Oferta  złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z póź. zm.).

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 24. 04. 2015r. Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.”Misterium Kupalskie Noc na Iwana Kupała”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1i2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 8 000 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy  może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Związkiem Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

Prezydent Miasta

Przemyśla

Robert Choma

PDFogłoszenie_ZUwP.pdf
PDFogłoszenie_ZUwP_załącznik.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 29-04-2015 13:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-04-2015 13:27