12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Ustawa o pomocy społecznej
 
Wykaz ośrodków, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej z terenu miasta Przemyśla:
Domy Pomocy Społecznej:
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:
Ośrodki Wsparcia Dziennego Pobytu:
Warsztaty terapii zajęciowej:
 
 • Niepełnosprawni 24-09-2009 14:51

  Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych opiera się na następujących zasadach: a) Poszanowania dla godności osobistej, indywidualnej autonomii, w tym swobody dokonywania własnych wyborów oraz poszanowania dla niezależności jednostki; b) Niedyskryminacji; c) Pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i integracji...

 • Mniejszości narodowe i etniczne 12-11-2010 12:38

  Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury...

 • Repatriacje 30-11-2010 14:19

  Podstawowym dokumentem regulującym kwestie repatriacji jest ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity: Dz.U.2014.1392 ). Ustawa określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl