Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Podstawy prawne działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji:
Danuta WIECH

Członkowie Komisji:

Bartłomiej FEDYK   

Artur KAWIAK

Dariusz LASEK

Małgorzata LEŻUCH                      

Agnieszka PACŁAWSKA 

Leszek WAJDA       

Paweł ZASTROWSKI  

Joanna MENDYGRAL

Edyta SIWIEC

Piotr DRABIK                 

Zadania Komisji:
1. Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa w szczególności ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wynikające z uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Przemyślu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwanego w dalszej treści Programem, a dotyczące m.in.:
a) przygotowania i opiniowania projektu Programu,
b) merytorycznego wsparcia realizacji Programu,
c) podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie. Czynności określone w art. 4¹ ust. 3 ww. ustawy Komisja realizuje na podstawie procedury „Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu” zawartej w § 13 Regulaminu GKRPA (treść w załączeniu),
d) podejmowania czynności wobec osób, których zachowanie nosi znamiona przemocy - zakładanie „Niebieskich Kart” zgodnie z procedurą, zawartą w § 14 Regulaminu GKRPA,
e) opiniowania spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
f)  opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady Miejskiej oraz liczbą punktów sprzedaży,
g) uczestniczenia w kontrolach realizowanych przez organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
h) dokonywania kontroli i wizytacji lokali wspólnie ze Strażą Miejską lub Policją w ramach Zespołu Kontrolnego.

2. Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.
 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 23-04-2015 12:08 Modyfikował(a): Łukasz Palko Data modyfikacji: 27-02-2023 09:44

Na skróty