-0.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Podstawy prawne działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.). Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisja została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 363/2013 z dnia 6 września 2013r.

Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji:
DANUTA WIECH

Członkowie Komisji:
MARIA CHUDA
BARTŁOMIEJ FEDYK
HALINA KASYAN
GRAŻYNA KOŚCIÓŁKO
MAREK MOTYKA
BARBARA PICHUR
ZDZISŁAW SOLKA
MAGDALENA STECURA
LESZEK WAJDA
ANDRZEJ WILK
MAŁGORZATA LEŻUCH
AGNIESZKA PACŁAWSKA
ROBERT BAL
ARTUR KAWIAK
JANUSZ ZAPOTOCKI

Zadania Komisji:
1. Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa w szczególności ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wynikające z uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Przemyślu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwanego w dalszej treści Programem, a dotyczące m.in.:
a) przygotowania i opiniowania projektu Programu,
b) merytorycznego wsparcia realizacji Programu,
c) podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie. Czynności określone w art. 4¹ ust. 3 ww. ustawy Komisja realizuje na podstawie procedury „Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu” zawartej w § 13 Regulaminu GKRPA (treść w załączeniu),
d) podejmowania czynności wobec osób, których zachowanie nosi znamiona przemocy - zakładanie „Niebieskich Kart” zgodnie z procedurą, zawartą w § 14 Regulaminu GKRPA,
e) opiniowania spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
f)  opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady Miejskiej oraz liczbą punktów sprzedaży,
g) uczestniczenia w kontrolach realizowanych przez organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
h) dokonywania kontroli i wizytacji lokali wspólnie ze Strażą Miejską lub Policją w ramach Zespołu Kontrolnego.

2. Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl