10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe RPO WP 2014 - 2020 uroczyście rozpoczęte

Ponad 2 miliardy euro do wykorzystania do roku 2020 – to wielkość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w nowej perspektywie Unii Europejskiej. Wielkość środków jest dla nas wyzwaniem, ale wyzwań się nie boimy. Te środki mają służyć nie tylko nam tu i teraz, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom – mówił otwierając konferencję inaugurującą RPO WP na lata 2014-2020 marszałek Władysław Ortyl. Jej uczestnikami byli samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji samorządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki.

IMG_7646.jpeg

Inaugurujemy ten Regionalny Program Operacyjny, jego wdrażanie, pokazaliśmy jaką jest on szansą i wyzwaniem, bo nie jest tak, że te pieniądze są tylko do wydania. Trzeba je wydać celnie, z pożytkiem, dla osiągnięcia odpowiednich efektów do roku 2023. Państwo słyszeli w wypowiedziach naszych ekspertów, jakie mamy ograniczenia i uwarunkowania. My oczywiście jesteśmy w stanie je wszystkie spełnić, bo takie są nasze założenia i plany. Chcemy, aby nasi beneficjenci – przedsiębiorcy, samorządowcy, uczelnie wyższe, instytucje pozarządowe, społeczne też z nami uczestniczyły w procesie wdrażania i wykorzystania środków. Ponad 2 mld euro to ważne wyzwanie, ważny czynnik rozwojowy naszego województwa. Środki skierowane na przedsiębiorczość, na prowadzenie badań, rozwoju, to to, co nam dziś dobrze idzie – można tak powiedzieć. Chcemy to dalej wspierać. To jest kierunek na który stawiamy – przypomina marszałek Władysław Ortyl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ma pomóc przełamać bariery i wykorzystać potencjał województwa, uwzględniając przy tym kierunki określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych.

Zawsze zwracaliśmy uwagę na te cele, które były zawarte w strategii Europa 2020 i w ten sposób koncentrowaliśmy środki w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym. Nasz  program jest pod tym względem spójny, jest zgodny z tą strategią, z rozporządzeniami unijnymi, jak również jest zgodny w pełni z umową partnerstwa, czyli dokumentem, który został zawarty między rządem a Komisją Europejską 23 maja 2014 roku – podkreśla Adam Hamryszczak dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w urzędzie marszałkowskim.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do regionu trafi 2 114,2 mln euro. Kwota na lata 2014-2020 jest wyższa niż ta przypadająca na województwo w ramach perspektywy 2007-2013. Na działania w ramach EFRR zostanie przeznaczonych 1 519,5 mln euro, natomiast na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - 594,7 mln euro.

Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu można opowiedzieć w 3 słowach: praca, rodzina, szkolnictwo zawodowe. Praca czyli szeroko rozumiane działania na rzecz pracy, tworzenia miejsc pracy, zatrudnienia, wszelkiego rodzaju dotacje na rozwój własnej działalności gospodarczej, dotacje dla biznesu na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem  czy wykluczeniem społecznym – tak o tym, jakie działania wspierane będą w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego mówi dyrektor WUP W Rzeszowie Tomasz Czop.

 

O szczegółach negocjacji nowego RPO WP z Komisją Europejską mówił podczas obrad profesor Jacek Szlachta, wykładowca  ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. O tym, jakie powinny być efekty wdrożenia środków z nowego RPO mówiły podczas konferencji  Magdalena Horodyska przedstawicielka Komisji Europejskiej i Agnieszka Dawydzik z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

To są środki, które są środkami rozwojowymi i trzeba traktować to, czym dysponuje Regionalny Program Operacyjny jako kapitał i trzeba wszystkie ręce na pokład, żeby to nie były środki zmarnowane. Tak naprawdę to nie jest ważne czy wybudowane zostaną kilometry dróg, trzy przedszkola czy przecznice i ileś skrzyżowań. To jest efekt, który dziś widzimy, ale to, co ważniejsze, to jakie efekty dalej wywołają one w gospodarce – dodaje Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.   

Marszałek Władysław Ortyl zapowiada, że teraz jest czas na przygotowanie kryteriów i uszczegółowień, dzięki czemu pierwsze konkursy w  ramach nowego RPO będą mogły ruszyć już w trzecim lub czwartym, kwartale tego roku.

W perspektywie 2014-2020, wsparcie unijne ma zostać przeznaczone głównie na projekty, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia.227, 4 mln euro ma być przeznaczone na wspieranie rynku pracy. 406,4 mln euro zainwestowanych zostanie w infrastrukturę komunikacyjną, drogową, kolejowa, transport publiczny oraz terminale przeładunkowe.

Na działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki pójdzie ponad 374 mln euro. Głównym beneficjentem tych środków będą przedsiębiorcy, realizujący projekty z zakresu prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzający innowacyjne rozwiązania. Wsparcie  dotyczyć będzie głównie branż zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Znaczącą część RPO WP 2014-2020 stanowić będą działania związane ze spójnością przestrzenną i społeczną, rynkiem pracy, integracją społeczną oraz edukacją.

Wyznaczone przez Komisję Europejską cele, jakie mają zostać zrealizowane w ramach RPO WP 2014-2020 uporządkowane zostały w 10 osiach priorytetowych:

1.            Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka - 374 mln euro

2.            Cyfrowe Podkarpackie – 81 mln euro

3.            Czysta energia – 253,7 mln euro

4.            Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – 186,2 mln euro

5.            Infrastruktura komunikacyjna - 406,4 mln euro

6.            Spójność przestrzenna i społeczna – 217,8 mln euro

7.            Regionalny rynek pracy – 227,4 mln euro

8.            Integracja społeczna – 169,1 mln euro

9.            Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 128,5 mln euro

10.          Pomoc techniczna – 69,7 mln euro

 

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 30-03-2015 14:35
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 30-03-2015 14:43