1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważna informacja dotycząca zwolnień od podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców

Prezydent Miasta przypomina, iż w mieście Przemyślu na mocy uchwały nr 159/2014 zachowana została ciągłość udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienia najistotniejszych kwestii pozwalających skorzystać podmiotom gospodarczym z zapisów uchwały. Wspomniana uchwała zmienia funkcjonującą dotychczas o nr 4/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Przemyśla.

Niniejsza uchwała przewiduje zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis umożliwiając przedsiębiorcy dokonanie wyboru rodzaju zwolnienia z jakiego chce skorzystać, tj. ze względu na nakłady poniesione w związku z inwestycją lub ze względu na liczbę nowo utworzonych miejsc pracy. Z tym jednak zastrzeżeniem, że przedmiotowe zwolnienie z tytułu tej samej inwestycji może zostać zastosowane wobec tego samego podmiotu tylko jeden raz.

Zwolnienie, o którym mowa w uchwale dotyczy:

powierzchni użytkowej budynków lub ich części powstałych w wyniku nowej inwestycji, a także wartości budowli lub ich części utworzonych w wyniku nowej inwestycji, oraz powierzchni użytkowej gruntów zabudowanych tymi budynkami lub budowlami, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z nową inwestycją na terenie Miasta Przemyśla, których nabycie lub utworzenie miało miejsce po wejściu w życie niniejszej uchwały, tj. po 20 listopada 2014r.

W przypadku zbiegu prawa do zwolnienia z różnych tytułów, wnioskodawcy przysługuje okres zwolnienia korzystniejszy dla niego. Podmiot ubiegający się o zwolnienie jest zobowiązany do złożenia wniosku (załącznik Nr 1 do uchwały) wraz ze wskazanymi dokumentami, które stanowią jego integralną część. Jednak z wnioskiem o zastosowanie zwolnienia przedsiębiorca może wystąpić dopiero po zakończeniu inwestycji.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w uchwale zwolnienie zostaje przyznane na okres od pierwszego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak, niż przed dniem powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a więc od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku albo ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

(przykład: podmiot X, zakończył inwestycję w styczniu 2015r. i wtedy też zakończona została budowa budynku zajętego na prowadzenie nowej działalności gospodarczej, w lutym 2015 roku złożył wniosek o przyznanie zwolnienia, jak w takiej sytuacji liczony będzie okres zwolnienia?

W pierwszej kolejności podmiotowi takiemu przysługuje zwolnienie z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które mówi, że obowiązek podatkowy wobec takiego podmiotu powstaje dopiero z początkiem następnego roku, liczonego od momentu, w którym nastąpiło zakończenie budowy lub w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku albo ich części przed ich ostatecznym wykończeniem, a więc od 1 stycznia 2016r. Do końca roku 2015 podmiot taki korzysta ze zwolnienia na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dopiero po tym, okresie następuje zwolnienie przysługujące na podstawie niniejszej uchwały. W omawianym przypadku miałoby to miejsce od stycznia 2016r.).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do:
1) utrzymania nowej inwestycji przez cały okres zwolnienia – w przypadku, gdy korzysta ze zwolnienia w związku z nową inwestycja,
2) utrzymania nowych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia - w przypadku, gdy korzysta ze zwolnienia w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Ponadto, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedkładać określone w uchwale dokumenty, w terminie w niej wskazanym. W przypadku nie dokonania zgłoszenia w przewidzianym terminie przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia poczynając od miesiąca, w którym nastąpiło przedmiotowe zdarzenie powodujące utratę takiego prawa lub mające wpływ na jego zmianę.

Dodatkowo podmiot, który złożył nieprawdziwe informacje, jakie stały się podstawą do zastosowania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki z niego korzystał.  Niedopełnienie obowiązku poinformowania organu podatkowego o utracie prawa do zwolnienia jak i złożenie nieprawdziwych danych skutkują koniecznością zwrotu kwoty zwolnionego podatku wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. u. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)

Zwolnienie, o którym mowa nie przysługuje przedsiębiorcom, którym w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o zastosowanie zwolnienia umorzone zostały zaległości lub którzy na dzień złożenia wniosku posiadają zaległości względem budżetu Miasta Przemyśla. Zwolnienie, o którym mowa w uchwale nie obejmuje nieruchomości zajętych na: usługi deweloperskie, stacje paliw i działalność handlową.

Zaproponowane w uchwale proinwestycyjne rozwiązania mają na celu rozwój gospodarczy miasta Przemyśla oraz łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wspieranie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Progi dostępności zwolnienia zróżnicowano w zależności od ilości nowo utworzonych miejsc pracy w związku z przeprowadzoną inwestycją. Proponowane zwolnienie ma na celu zarówno pobudzenie lokalnej gospodarki, jak i zachęcenie zewnętrznych przedsiębiorców do inwestowania kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta Przemyśla, co w efekcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego miasta i jego okolic, a także polepszenia warunków życia ich mieszkańców.

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 10-03-2015 18:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-03-2015 18:21