0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedstawiciele Przemyskiej Rady Seniorów na Ogólnopolskiej Konferencji Rad Seniorów

W dniu 16 lutego 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Rad Seniorów „Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania”. Przemyską Radę Seniorów reprezentowały: Przewodnicząca Bogumiła Walicka-Lechowicz oraz Sekretarz Elżbieta Grodecka. W spotkaniu wziął także udział Pełnomocnik Prezydenta  ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik.

Ogólnego otwarcia konferencji dokonali: Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Michał Szczerba, Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” Marta Białek-Graczyk, członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” Beata Tokarz–Kamińska.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska. Doniosłym akcentem było wystąpienie gości honorowych.
List  skierowany do uczestników Konferencji od Anny Komorowskiej  Małżonki  Prezydenta RP , odczytała Irena Wójcicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Następnie wystąpili: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd  Dziekoński i Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard Czerniawski.
Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreślił odpowiedzialność rządu i samorządów za pełną podmiotowość starszych obywateli, którzy skupieni w radach seniorów będą mogli współdecydować o polityce na poziomie lokalnym.
 

 


Główne tematy konferencji to:
- wypracowanie trwałych i skutecznych mechanizmów dialogu społecznego z  aktywnym uczestnictwem seniorów.
- zwiększenie udziału osób starszych   w życiu społecznym.
- wyzwania i perspektywy dla Rad Seniorów , tworzenie  bazy w Polsce, rozpoznawanie potrzeb w środowisku lokalnym.
- programy i szkolenia zachęcające seniorów do partycypacji społecznej i obywatelskiej.

W dalszej części konferencji odbyła się  prezentacja Rad Seniorów, w której omówiono dobrą współpracę z władzami lokalnymi oraz współpracę z lokalnym środowiskiem.
Natomiast w drugiej części  konferencji odbyła się dyskusja w grupach.

Grupa przemyska uczestniczyła równolegle w następujących panelach dyskusyjnych:
Grupa 1 - Jak budować  partnerskie relacje Rad Seniorów i Samorządem z  udziałem Roberta Gawlika.
Moderacja: Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich, Maria Klaman Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
W trakcie panelu Burmistrz Łazów Maciej Kamiński przybliżył działalność Rady Seniorów oraz formy współpracy z samorządem lokalnym. Uczestnicy, reprezentujący zarówno władze samorządowe, jak i bezpośrednio seniorów, dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wątpliwościami, dotyczącymi miejsca i roli rad.

Grupa 2 - Potrzeby i bariery w działalności Rad Seniorów z udziałem Elżbiety Grodeckiej.
Moderacja : Małgorzata Stanowska – Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Miasta  Lublina, Beata Tokarz – Kamińska członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
W panelu omówiono najważniejsze tematy:
a) zaangażowania seniorów w życie publiczne i działalność  społeczną, wykorzystanie potencjału i doświadczeń seniorów,
b) aktywny tryb życia seniorów integracja środowiska seniorów, korzyści płynące z rozwijania pasji,
c) zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie ich wykluczenia.

Grupa 5 - Wyzwania  stojące przed Radami Seniorów wobec starzenia się społeczności lokalnych z udziałem Bogumiły Walickiej – Lechowicz.
Moderacja: prof. Piotr Błędowski Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Dagmara Gortych z Fundacji Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
W trakcie otwartej  dyskusji  pośród zebranych uczestników, wyłoniono  i uporządkowano  najczęściej powtarzające się tematy wyzwań:
- powołania zespołów zadaniowych,
- realizacja celów, zadań i współdziałania oraz partycypacji w procesach decyzyjnych w wymiarze partnerskim, w obszarach polityki, usług publicznych, w  których dostrzega się pole do współpracy,
- zdiagnozowanie [uaktualnienie] potrzeb i oczekiwań osób starszych,
- tworzenia konkretnych programów, planów  i rozwiązań we wskazanych obszarach  [przestrzeni publicznej, ofert instytucji publicznych, aktywności obywatelskiej osób starszych, dialogu międzypokoleniowego, projektów edukacyjnych i działań obywatelskich], korzystając z wsparcia animatorów, ekspertów i wizyt studyjnych,
- wypracowanie narzędzi pracy jako sposobu realizacji zadań,
- umiejętne zagospodarowanie kapitału społecznego dotychczas funkcjonującego,
- ustawiczna kontynuacja bycia w ciągłym dialogu ze społecznością, aby wypracować  mechanizmy większej przejrzystości tego rodzaju procesów i wzajemnego zaufania.

Podsumowanie konferencji - to komentarze ekspertów oraz prezentacje wyników badań „ZOOM na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania”.
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 05-03-2015 12:35
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 05-03-2015 12:39