Obchody 200 Rocznicy Urodzin Wincentego Pola w Szkole Podstawowej nr 15

Wiedząc, że wiele postaci naszej historii ulega stopniowemu zapomnieniu, a dotyczy to nawet wybitnych jednostek, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 15 postanowili przypomnieć sylwetkę Wincentego Pola, który swoją pracą i twórczością przyczynił się w sposób znaczący do budowy naszego dziedzictwa narodowego. Okazją była przypadająca 20 kwietnia b.r. 200 rocznica urodzin tego geografa, podróżnika, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, żołnierza walczącego o wolność Polski w Powstaniu Listopadowym, uczestnika Wiosny Ludów oraz poety, autora popularnych gawęd, poematów i pieśni, wierszy lirycznych.
      Dla uczczenia tej rocznicy, a także spopularyzowania osiągnięć W. Pola oraz jego związków z naszym regionem, zorganizowano cykl imprez poświęconych tej postaci.
      Uczniom klas IV-VI zaproponowano wzięcie udziału w konkursie ze znajomości życia i twórczości W. Pola. Przystąpiło do niego po 10 uczniów z każdego oddziału, w sumie 90 osób. Laureatom konkursu stworzono okazję uczestniczyć w specjalnie przygotowanym dla nich spotkaniu z dyrektorem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – p. Mariuszem Olbromskim, doskonałym znawcą oraz miłośnikiem twórczości W. Pola. Ukazał on bogatą biografię poety, którego nienasycona ciekawość świata i pasja badawcza skłaniały do licznych zmian miejsc przebywania. Dla nas ciekawostką jest fakt, że zimę z 1860 na 1861 rok spędził w Przemyślu i kierował wówczas odnową kaplicy Drohojowskich w katedrze przemyskiej, realizowaną według własnych planów. Odnosząc się do twórczości W. Pola, p. Mariusz Olbromski podkreślił, że poezje jego zawsze pełne patriotycznego ducha nie pozwalały tracić nadziei tym, którzy w czasach zaborów z utęsknieniem wyczekiwali zmartwychwstania Rzeczypospolitej. Utwory W. Pola rozpowszechniane były we wszystkich zaborach i wywarły wielki wpływ na rozbudzenie umiłowania piękna ojczystej przyrody i krajobrazu, na ukochanie i uszanowanie swego gniazda, czyli domu rodzinnego – ostoi życia i ducha polskiego.
      W spotkaniu brała udział również młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu. Uczniowie zaprezentowali wybrane utwory W. Pola, a imprezę zakończono odśpiewaniem pieśni „Piękna nasza Polska cała”. Warto wiedzieć, że słowa tej pieśni to wiersz W. Pola p.t. „Mazur”, a muzykę skomponował J. Sierosławski.
      Dla uczniów klas I-III przygotowano inne atrakcje. Odwiedzali ich zaproszeni goście: przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej z Instytutu Historii i Archiwistyki –p. dr Elżbieta Dybaś i p. dr Irena Kozimala, Towarzystwa Przyjaciół Nauk – p. Grzegorz Poznański i p. Zdzisław Szeliga, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w osobie prezesa przewodników p. Leszka Komana. Wymienione instytucje symbolizują i przypominają rozległą działalność W. Pola: jego wykłady na uczelni, ogromny wkład dla nauki polskiej, zainteresowania geograficzno-krajoznawcze. Każda z przybyłych osób zaciekawiła naszych najmłodszych opowieścią o swojej pracy, pozwoliła zadawać pytania, dzielić się wrażeniami, wysłuchała swobodnych wypowiedzi uczniów na temat znaczenia zdobywania wiedzy. Tradycyjnie już, uczniom zostały wręczone dyplomy za konkursy czytelnicze oraz odczytano im, tym razem legendy związane z historią Polski oraz Ziemi Przemyskiej. Odbyło się to w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” , za prowadzenie której Szkoła Podstawowa nr 15 już trzykrotnie została nagradzana Wyróżnieniem przez Fundację ABC XX I - Cała Polska czyta dzieciom - pomysłodawcę czytania dzieciom oraz wielkiego propagatora książek i czytelnictwa, również wśród dorosłych.
      Na lekcje historii opracowano scenariusze zajęć mających na celu zainteresować zagadnieniem patriotyzmu i podjąć próbę refleksji nad osobą Wincentego Pola, poszukiwania w niej wzorców patriotycznych dla dzisiejszego pokolenia, zachowań godnych naśladowania.
      Młodzież uzdolniona plastycznie zaangażowała się w wykonywanie ilustracji do utworów W. Pola, malowniczo opisujących ziemie Rzeczypospolitej, np. „Do Wisły”, „Do zielonego Beskidu”, „Bałtyk”, fragmentów „Pieśni o ziemi naszej”. Uczniowie chętnie sięgali po nowe formy wyrazu artystycznego i twórczo poszukiwali nowych sposobów ekspresji.
      Dopełnieniem całości wszystkich uroczystości była wystawa poświęcona W. Polowi, urządzona w głównym holu szkoły. Zgromadzono tu reprinty dzieł poety ze znakomitymi ilustracjami Juliusza Kossaka, zademonstrowano wizerunek dworku, w którym się urodził z dzisiejszym wyglądem wnętrz, portrety W. Pola z różnych okresów jego życia, kserokopie rękopisów, kserokopie prac międzynarodowego konkursu na ekslibris dotyczący W. Pola. Wystawa ta została zorganizowana we współpracy z dwiema placówkami gromadzącymi zbiory związane z osobą poety i geografa: Muzeum Biograficznym W. Pola w Lublinie i Izbie Pamięci W. Pola w Gdańsku.
      Mottem ekspozycji były słowa: „Nastał czas, aby uczcić wielkich Polaków, którzy swym życiem i działaniem zapisali piękne karty historii”. Wypowiedział je o. A. Napiórkowski, przeor klasztoru na krakowskiej Skałce, gdzie spoczywają prochy W. Pola.
      Warto przy okazji wspomnieć, że rok 2007 został ogłoszony Rokiem Wielkich Polaków pochowanych na Skałce.
Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2007 14:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-05-2007 14:36

Na skróty