15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

 1. Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, ul. Kilińskiego 10, Przemyśl,
 2. Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Dworskiego 25, Przemyśl,
 3. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, ul. Czarnieckiego 27, Przemyśl,
 4. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Dworskiego 100, Przemyśl,
 5. Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Sienkiewicza 3, Przemyśl,

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
 • Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.);
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora ... w Przemyślu", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:

  Prezydent Miasta Przemyśla
  ul. Rynek 1,
  37-700 Przemyśl.

  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Opublikował:  | Data publikacji: 24-05-2007 13:58
  Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-05-2007 13:59