11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr 207/06
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 20 października 2006 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t. j. z 2006 r.Dz. U. Nr 121, poz. 844), Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:


§ 1.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiące nowe inwestycje lub związane z utworzeniem nowych miejsc pracy w tych inwestycjach


§ 2.
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2006r.w sprawie udzielenia przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. 142, poz. 1017) zwanym dalej „Rozporządzeniem” jak i w niniejszej uchwale.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy powierzchni użytkowej budynków lub ich części powstałych
w wyniku nowej inwestycji oraz wartości budowli powstałych w wyniku nowej inwestycji, a także powierzchni gruntów zabudowanych tymi budynkami lub budowlami.

§ 3.
1. Zwolnienie z podatku z tytułu realizacji nowej inwestycji przysługuje przez okres:
1) 1 roku przy wartości inwestycji powyżej 40.000 zł,
2) 2 lat przy wartości inwestycji powyżej 100.000 zł,
3) 3 lat przy wartości inwestycji powyżej 200.000 zł
2. Zwolnienie z podatku, z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przysługuje przez okres:
1) 1 roku- jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
2) 2 lat- jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
3) 3 lat- jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
4) 4 lat- jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy,
5) 5 lat- jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 75 miejsc pracy.
3. Podatnik obowiązany jest do zakończenia inwestycji jak i do utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie 2 lat, liczonych od 31 grudnia 2006 r.

§ 4.
1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości składa do 31 grudnia 2006 r. organowi podatkowemu pisemne zgłoszenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) informację z jakiego rodzaju zwolnienia podatnik zamierza skorzystać.
2) oświadczenie o zobowiązaniu pokrycia ze środków własnych co najmniej 25% kosztów inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia.
3) oświadczenie o zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji lub nowych miejsc pracy przez okres o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4,
4) informację o wielkości planowanych kosztów inwestycji lub ilości planowanych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
5) informację o wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł na realizację tego samego projektu inwestycyjnego lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją tego projektu inwestycyjnego.
3. W przypadku gdy spełnione zostaną warunki do uzyskania zwolnienia, podatnik informuje o tym organ podatkowy w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje zwolnienie, składając dokumenty na potwierdzenie spełnienia tych warunków.

§ 5.
1. Zwolnienie podatku od nieruchomości z tytułu nowej inwestycji przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję bądź rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części oraz budowli przed ich ostatecznym wykończeniem, na okres uzależniony od wartości inwestycji określony w § 3 ust. 1.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, na okres uzależniony od ilości utworzonych nowych miejsc pracy określony w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 6.
Podatnik korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązany jest w okresie zwolnienia do składania organowi podatkowemu wszelkich dokumentów, oświadczeń i informacji potwierdzających spełnienie warunków wymaganych do zwolnienia, w terminie do 15 stycznia każdego roku.

§ 7.
1. Podatnik korzystający ze zwolnienia traci prawo do zwolnienia i obowiązany jest do zwrotu należnego podatku wraz z odsetkami wskutek niezachowania warunków wynikających z Rozporządzenia jak i niniejszej uchwały.
2. Podatnik obowiązany jest powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia z podatku najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę do zwolnienia.
3. Podatnik, który nie dopełnił terminowo obowiązku określonego w ust. 2 traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia i obowiązany jest do zwrotu podatku wraz z odsetkami za zaległości podatkowe liczone od dnia nabycia prawa do zwolnienia.
4. Podatnik, który terminowo dopełnił obowiązek określony w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę warunków do zwolnienia.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Radyk
Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2006 11:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-03-2010 13:02