"Programu wyrównywania różnic między regionami"

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”

Za pośrednictwem samorządu powiatowego można ubiegać się o dofinansowanie w obszarze C – dla pracodawców , w tym przedsiębiorców z chronionego i otwartego rynku pracy na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 75% kosztów jego realizacji.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a (parter) – tel.016 678-48-86

Wnioski należy składać w terminie do 15.03.2006r. w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Przemyśla ul. Ratuszowa 10a.

Wymagane dokumenty:

1. Kopia dokumentu poświadczającego prawną formę istnienia zakładu:
- zaświadczenie wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
- wyciąg z rejestru handlowego i aktu notarialnego – w przypadku osób prawnych,
- umowa spółki cywilnej potwierdzona w urzędzie skarbowym,
- w szczególnych przypadkach konsekwencje lub pozwolenie na prowadzenie działalności.
2. Kopia dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości /budynku/ lokalu, w którym mają zostać lub przystosowane stanowisko pracy.
3. Zastosowanie ZUS o niezaleganiu w płaceniu niezależności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusze Pracy, Fundusze Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
4. Dokumenty z urzędu skarbowego :
- dla osób opłacających zryczałtowanych podatek – informacje o jego wysokości,
- decyzja o zwolnieniu z podatków,
- zaświadczenie o niezaleganiu podatku.
5. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym stosowanie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat.
6. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
i nadaniu numeru statystycznego REGON.
7. Informacje o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie
z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku - w przypadku gdy pracodawca jest przedsiębiorcą.
8. Aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.
Opublikował(a):  Data publikacji: 16-01-2007 11:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-03-2010 13:03

Na skróty