Charaktrerystyka Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

Miejski obszar funkcjonalny (MOF) jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko – wiejskie.

Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono 6 biegunów wzrostu, dla których zostały określone obszary funkcjonalne:

 • Rzeszów,
 • Przemyśl,
 • Krosno,
 • Tarnobrzeg,
 • Mielec,
 • Stalowa Wola.

Bieguny wzrostu dla województwa podkarpackiego zostały zdefiniowane w dwóch opracowaniach sporządzonych na szczeblu wojewódzkim: w ekspertyzie pn. ”Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym” (wykonanej w ramach prac nad dokumentem pn. „Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020”) oraz w opracowaniu pn.: „Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego”.

Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl

Miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl. Wymienione Gminy znajdują się na terenie Powiatu Przemyskiego.

mof_przemysl.gif

Powierzchnia MOF Przemyśl: ok. 507,88 km².

Liczba mieszkańców MOF Przemyśl: ok. 107 543 osób.

Poniższa tabela obrazuje dane dot. powierzchni, liczby ludności, gęstości zaludnienia oraz osób bezrobotnych wg stanu na koniec 2012 r.

Powierzchnia  (ha)

Powierzchnia  (km²)

Liczba ludności (os.)

gęstość zaludnienia (os/km²)

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (os.)

Gmina Żurawica

9 537,00

95,37

12913

135

1022

Gmina Medyka

6 067,00

60,67

6433

106

508

Gmina Orły

7 011,00

70,11

8760

125

602

Gmina Krasiczyn

12 717,00

127,17

5052

40

451

Gmina Przemyśl

10 839,00

108,39

10109

93

787

M. Przemyśl

4 617,00

46,17

64276

1392

5220

Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl

50 788,00

507,88

107543

212

8590

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

 

 

Miasto Przemyśl

Powiat Przemyski

Stopa bezrobocia rejestrowanego

17,7%

20,2%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł.)

3234,16

2977,42

Wymeldowania ogółem (os.)

690

628

Saldo migracji ogółem (os.)

-296

107

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Kierunki rozwoju funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl:

 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w celu dobrego wykorzystania wysokiej aktywności gospodarczej.
 • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności działających w sektorach wysokie szansy i innowacyjnych.
 • Lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego poprzez działania zmierzające do stworzenia nowych miejsc pracy i rozwój usług wyższego rzędu.
 • Wspólne starania o lokalizację na terenie MOF dużych inwestycji.
 • Przygotowanie lokalnej gospodarki do optymalnego wykorzystania szans płynących
 • z bliskości autostrady A4.
 • Zmiana charakteru i wymiaru współpracy transgranicznej z Ukrainą z drobnych relacji handlowych na logistykę wyższego szczebla, pośrednictwo handlowe i turystykę.
 • Wspieranie działań na rzecz dywersyfikacji partnerów wymiany międzynarodowej.
Opublikował(a): Sebastian Styś Data publikacji: 27-02-2015 Modyfikował(a): Marcin Bobko Data modyfikacji: 15-05-2015 09:59

Na skróty