Pozyskane Fundusze Europejskie - ZESTAWIENIE

Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych, programów z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz z innych źródeł zagranicznych
 

Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu
ISPA / Fundusz Spójności
56 377 104,67
28 188 552,33
2001 - 2010
Dni kultury Padeborn w Przemyślu
Środki z Komisji Europejskiej (Program Miasta i Gminy Bliźniacze)
 
Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej
121 746,00
27 236,00
 
 
 
 
21 800,00
2003
Dni kultury Przemyśla w Paderborn
Środki z Komisji Europejskiej (Program Miasta i Gminy Bliźniacze)
31 901,00
30 757,00
2003
Środki przeznaczone na sfinansowanie sprzętu wspomagającego realizacje planów działań szkół zawodowych i Centrów kształcenia Praktycznego, których celem jest m.in. dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb rynku pracy
(CKP w Przemyślu)
Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza
Rozwój Zasobów Ludzkich
87 973,70
87 973,70
2004
Środki przeznaczone na modernizację pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego
Phare 2001 Rozwój zasobów ludzkich „Mc Polska”
21 500,00
21 500,00
2004
W drodze … rozwój w Europie
Program Socrates Comenius
27 692,00
27 692,00
2004
Program kierowany do młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich uczącej się w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, której dochód nie przekracza kwoty 250 zł netto
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
469 443,49
469 443,49
2004
Wytyczenie i oznakowanie fortecznej trasy rowerowej
Narodowy Program dla Polski 2003, Fundusz Małych Projektów
40 300,25
29 249,74
2005
Program kierowany do młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich uczącej się w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, której dochód nie przekracza kwoty 504 zł netto
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
577 120,00
577 120,00
2005
Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej
(wyposażenie stanowisk do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu)
Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich
366 730,00
275 047,50
2005
Wolność myślenia poprzez zrozumienie różnych wierzeń i kultur
Program Socrates Comenius Akcja 1
21 889,00
21 889,00
2005 - 2006
Szkoła marzeń
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
88 000,00
88 000,00
2005
Modernizacja odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu w km 0+000 do 0+500 – etap II
Phare - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF)
302 791,28
227 093,46
2005
Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”
Phare 2003 „Przygotowanie Projektów Infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA”
165 645,21
78 186,67
2006
Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego – „Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu”
Phare 2003 „Przygotowanie Projektów Infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA”
54 180,66
38 400,00
2006
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny – akwen wodny”
Phare 2003 „Przygotowanie Projektów Infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA”
370 520,32
52 727,20
2006
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu
Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC
4 198 268,61
3 148 701,45
2006
Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny, Stok Narciarski – II etap: Snowpark i letni tor saneczkowy
Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC
3 142 510,38
1 342 977,08
2006 - 2007
Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2 120 867,77
1 630 636,63
2006 - 2007
Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne (Konarskiego 5)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
1 167 484,07
583 094,03
2006 - 2007
Rewitalizacja zabytkowych obiektów Przemyskiej Starówki
(Rynek 5, Rynek 6, Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
1 047 241,36
370 507,53
2006 - 2008
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
3 320 556,90
1 935 324,44
2006 - 2007
Firmy ćwiczeniowe – szkoła przyszłych przedsiębiorców
Program INTERREG IIIA
Polska – Słowacja
22 190,00
16 642,00
2006
Ponad podziałami w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego
Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC
112 750,00
84 562,00
2006
Wolność myślenia poprzez zrozumienie różnych wierzeń i kultur
Program Socrates Comenius
24 180,00
24 180,00
2006 - 2007
Hand in hand – getting along with differences
Program Socrates Comenius
18 720,00
18 720,00
2006 - 2007
www.eurokidsweb.com
Program Socrates Comenius
18 330,00
18 330,00
2006 - 2007
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych porozumienia jarosławskiego 2006/2007
(program realizowany w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
948 000,00
948 000,00
2006 - 2007
Pracownie komputerowe – edycja 2006
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
Wyposażenie 8 pracowni komputerowych o wartości 45 000 – 100 000 (111 komputerów, 8 laptopów, 8 rzutników)
2007
SUMA 75 365 636,67 40 484 343,25 -

 

Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 oraz z innych źródeł zagranicznych
 
Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
22 251 738,00
12 676 685,18
2007 - 2012
Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – I etap
Mechanizm Finansowy EOG
4 047 743,49
3 440 581,97
2008 - 2009
www.eurokidsweb.com
Program Socrates Comenius
62 000,00
62 000,00
2007 - 2009
Tworzący artyści odkrywający wiedzę z użyciem solidarności MARKUS
Program Comenius
98 400,00
98 400,00
2009 - 2011
Mowa kamieni. Węgiersko – polska wspólna przeszłość, teraźniejszość i wartości
Program Comenius
98 400,00
98 400,00
2009 - 2011
Innowacyjne zarządzanie w przemyskich jednostkach oświatowych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
94 431,00
80 266,00
2009
Doskonalenie umiejętności kadry administracyjnej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
97 097,00
82 532,00
2009 - 2010
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty –nowy kierunek „Technik obsługi ruchu turystycznego”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
171 832,00
171 832,00
2008 - 2010
Pozwól mi działać, a zrozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w SP nr 4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
201 160,00
201 160,00
2008 - 2009
Comenius – wizyta studyjna
Program Comenius
4 000,00
4 000,00
2009
Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: M. Kopernika, Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
5 528 056,62
3 343 343,45
2010
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
256 478,10
215 976,65
2010
Podkarpacki program stypendialny – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
(program realizowany w porozumieniu z Sanokiem)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
1 816 000,00
1 816 000,00
2009
E-learning narzędziem w zdobyciu kwalifikacji zawodowych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
363 540,00
363 540,00
2010 - 2011
Aktywne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
588 540,24
588 540,24
2010 - 2012
Każdy ma szansę na sukces- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
178 165,28
178 165,28
2010 - 2011
Comenius „Once upon a time in Europe”
Program Comenius
76 000,00
76 000,00
2010 - 2012
Comenius „Streams of Culture”
Program Comenius
57 000,00
57 000,00
2010 - 2012
Comenius „Sustainable Solutions”
Program Comenius
76 000,00
76 000,00
2010 - 2012
Zajęcia dla młodzieży Technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
527 212,79
527 212,79
2010 - 2012
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
195 240,00
195 240,00
2010
Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
3 318 990,86
2 098 760,16
2010
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
4 462 698,35
3 008 790,27
2011
Rozwój usług socjalnych na terenie miasta Przemyśla
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
5 869 209,26
2 819 403,76
2010 - 2011
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
8 263 772,48
4 955 282,40
2010
Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
4 443 884,67
2 425 268,20
2010 - 2011
Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 wraz z mostem przez rzekę San
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
245 333 364,35
187 194 620,54
2010 - 2012
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
1 313 730,78
710 976,04
2010 - 2011
Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
6 167 624,82
3 813 123,97
2011
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
20 470 578,19
16 648 613,56
2011 - 2012
Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl - Humenne Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 140 661,13 133 628,07 2011
Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
10 072 175,63
6 577 611,77
2012 - 2013
Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Przemyślu wraz z odwodnieniem
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
6 463 585,62
3 632 756,18
2010 - 2011
Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Program Operacyjny Kapitał Ludzki 629 512,00 537 742,00 2011 - 2013
Młodzi-przyjaźń-współpraca Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 3 213,00 3 213,00 2011
4x3 prosta sprawa Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 1 074,00 1 074,00 2011
Polska-Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa w Europie Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 7 254,00 7 254,00 2011
Our modern city is what we can rely on – the role of regional education in the promotion and development of the city Comenius Regio 216 706,44 183 593,83 2011 - 2013
Being young in Europe Comenius 84 000,00 84 000,00 2011 - 2013
Szansa sukcesu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 165 090,91 1 872 803,64 2011 - 2013
Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 74 834,36 63 609,23 2011 - 2012
Dobre wsparcie na starcie – indywidualizacja procesu nauczania uczniów kl. I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 909 570,08 909 570,08 2012 - 2013
Podkarpacie stawia na zawodowców Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 382 037,79 3 819 046,79 2012 - 2014
READWAY – looping for attractive and effective ways to develop intrest In reading Comenius
Partnerskie Projekty Regio
176 887,44 143 143,76 2012 - 2014
Green European Eco Project Comenius
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
84 000,00 84 000,00 2012 - 2014
Europe In our minds, Europe In our live Comenius
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
84 000,00 84 000,00 2012 - 2014
Good food good mood Comenius
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
84 000,00 84 000,00 2012 - 2014
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 8 398,00 8 398,00 2012
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 7 824,00 7 824,00 2012
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 4 683,00 4 683,00 2012
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 3 599 568,75
(zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla)
3 010 582,06
(zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla)
2012 - 2014
Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
105 953 321,37 84 790 885,90 2013 - 2015
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 178 668,00 169 734,60 2013 - 2014
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 1 509 419,94 1 494 659,94 2013 - 2014
Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 1 880 015,66 1 042 873,58 2013 - 2014
Niemcy dalecy i bliscy - poznaj nasz kraj Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 17 909,00 8 917,00 2013
Our rich diversity is our collective strenght (SP 5) Comenius Partnerskie Projekty Szkół 84 000,00 84 000,00 2013 - 2015
Lots of countries, just one Europe (ILO) Comenius Partnerskie Projekty Szkół 84 000,00 84 000,00 2013 - 2015
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 6 899,00 4 090,00 2013
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 2 952,00 2 352,00 2013
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 17 909,00 8 917,00 2013
Visegrad Blueprint – Partnership for developing a civil society Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 60 080,00 36 000,00 2013
Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 938 754,62 844 879,15 2013 - 2015
E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 089 357,00
(w tym m. Przemyśl)
1 641 090,11
3 475 953,45
(w tym m. Przemyśl)
1 390 336,59
2014 - 2015
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 4 752,00 4 752,00 2014
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 146 370,00 120 755,25 2014 - 2015
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 3 796,00 3 696,00 2014
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 10 831,00 10 631,00 2014
Our digital science lab Erasmus + 191 800,00 191 800,00 2014 - 2017
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie

Projekt realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
7 994 878,96
(zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla)
7 994 878,96
(zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla)
2014 - 2015
SUMA
486 359 411,09 367 568 406,84 -
 
 
Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014– 2020 oraz z innych źródeł zagranicznych
 
Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Pangea / G5 Erasmus + 78 000,00 78 000,00 2014 - 2017
Gifted for you / SOSW2 Erasmus + 46 280,00 46 280,00 2014 - 2016
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego / ZSUHiG Erasmus + 281 699,25 281 699,25 2014 – 2015
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 4 160,00 4 160,00 2015
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / MDK Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 5 880,00 5 880,00 2015
Staż zagraniczny moją szansą / ZSEiO Erasmus + 170 097,00 170 097,00 2015 - 2016
Between yesterday and tomorrow / ZSEiO Erasmus + 99 435,00 99 435,00 2015 - 2016
Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego / ZSUHiG Erasmus + 150 746,40 150 746,40 2015 - 2016
Feel it! / SP11 Erasmus + 65 625,00 65 625,00 2015 - 2017
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 19 126,80 19 126,80 2015
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 19 992,00 19 992,00 2015
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 9 380,00 9 380,00 2016
Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 695 490,64 561 299,76 2016 - 2018
Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5 310 860,35 4 047 299,72 2016 - 2018
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 58 910,62 53 019,55 2016 - 2017
Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie / ZSUHiG Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 921 195,78 1 729 060,92 2016 - 2019
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - PSIP

Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Budżet Państwa
1 902 988,24 1 617 539,97
75 750,00
2016 - 2019
Moje doświadczenie dziś moim atutem w przyszłości / ZSUHiG Erasmus +
POWER
443 846,00 443 846,00 2016 - 2018
Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 957 112,50 861 401,25 2016 - 2019
Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość / CKZiU Nr 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 811 015,00 729 855,00 2016 - 2019
Równi w zatrudnieniu / SOSW Nr 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 149 353,56 119 482,85 2016 - 2018
Be-well@school.eu Uczenie się integracja, ekologia i zdrowie / ZSzOI Erasmus+ 84 435,58 84 435,58 2016 - 2018
Staż zagraniczny kluczem do zawodowej kariery / ZSEiO Erasmus+ 509 500,32 509 500,32 2016 - 2017
Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej szkoły / SP4 Erasmus+ 306 339,77 306 339,77 2016 - 2018
Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Partnerzy: Powiat Przemyski, Gmina Przemyśl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 24 294 898,92

w tym Gmina Miejska Przemyśl
22 134 936,63
17 789 951,76

w tym Gmina Miejska Przemyśl
16 089 524,42
2017 - 2018
Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności

Partner: Klasztor Franciszkanów w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
1 762 036,32

w tym Gmina Miejska Przemyśl
997 083,42
1 246 274,97

w tym Gmina Miejska Przemyśl
596 065,01

50 000,00
2017 - 2018
Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 607 477,12 576 347,12 2017 - 2018
Czas na Technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment

Partner: Podkarpacka Centrum Edukacji Nauczycieli
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 168 783,75 124 356,75 2017 - 2018
Przybliżenie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego wraz z architekturą, elementami sztuki ludowej i kuchnią lokalną / ZSO Nr 2 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 3 500,00 3 500,00 2017
Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia / ZSUHiG Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 935 796,75 887 142,35 2017 - 2018
Organizacja pobytu młodzieży niemieckiej z zaprzyjaźnionej szkoły z Paderborn w Przemyślu / ILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 4 760,00 4 760,00 2017
Organizacja przejazdu uczestników w ramach wymiany młodzieży szkolnej oraz kosztów podróży kadry w związku z wyjazdem na seminarium przygotowawcze / IILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 9 158,00 9 158,00 2017
Aktywna Jedenastka w Europie – doskonalenie i kształcenie kadry pedagogicznej / SP11 Erasmus+ 165 935,00 165 935,00 2017 - 2019
Od praktyki do profesjonalizmu / ZSEiO Erasmus+ 640 488,52 640 488,52 2017 - 2019
Let’s discover Europe together finding harmony in differencies / SOSW nr 2 Erasmus+ 87 236,00 87 236,00 2017 - 2019
Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 4 551 672,22 3 101 605,28 2018 - 2019
Przebudowa placu handlowego „Zielony Rynek” w Przemyślu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 4 396 755,00 999 847,00 2018 - 2020
Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Partner: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

13 020 333,73

w tym Gmina Miejska Przemyśl
9 295 994,04
7 216 472,01

w tym Gmina Miejska Przemyśl
5 914 773,94

90 000,00
2019 - 2023
Drop of Water – Reflection of Cultures / SP11 Erasmus+ 109 333,32 109 333,32 2018 - 2020
Webby / SP14 Erasmus+ 17 044,00 17 044,00 2018 - 2020
Nowoczesna i przyjazna szkołą szansą sukcesu uczniów / SP16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 983 701,25 933 553,25 2018 - 2020
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 4 608,00 4 608,00 2018
Słowak - Twój krok ku nowoczesnej Europie / ILO Erasmus+ 153 000,00 153 000,00 2018 - 2020
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 8 400,00 8 400,00 2018
Kształcimy obywateli zjednoczonej Europy / IILO Erasmus+ 156 733,08 156 733,08 2018 - 2020
W przyszłość z europejskim doświadczeniem zawodowym / ZSEiO Erasmus+ 480 623,17 480 623,17 2018 - 2020
Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego / ZSUHiG Erasmus+ 381 431,34 381 431,34 2018 - 2020
Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu / SOSW nr 2 Erasmus+ 121 461,74 121 461,74 2018 - 2019
Z sąsiadów stajemy się przyjaciółmi / ZSO nr 2 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 11 457,00 11 457,00 2019

Organizacja pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce
(wycieczki, spotkania integracyjne, konkursy, zajęcia) / ILO

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 8 260,00 8 160,00 2019
Razem – lepiej, łatwiej, efektywnej / ILO Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 97 460,00 97 460,00 2019 - 2020
Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 12 087 357,67 9 141 360,09 2019 - 2022
Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 309 479,40 242 233,00 2019 - 2021
Aktywna Jedenastka w Europie - Europa w Jedenastce / SP11 Erasmus + 162 225,00 162 225,00 2019 - 2021
I am proud to be European.. / ILO Erasmus + 31 542,00 31 542,00 2019 - 2021
Europejskie kształcenie zawodowe w przemyskim Elektroniku / ZSEiO Erasmus + 640 692,00 640 692,00 2019 - 2021
Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu Erasmus + 183 367,00 183 367,00 2019 - 2020
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 99 658,00 99 658,00 2020
Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 125 000,00 125 000,00 2020
Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim / PBP Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 13 860,00 7 310,00 2020 - 2021
Lepsze jutro / MDPS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 909 325,00 909 325,00 2020
Dodatki do wynagrodzeń dla zatrudnionych pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 119 480,30 119 480,30 2020
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 243 497,22 243 497,22 2020
Zagraniczna mobilność edukacyjna oknem na świat dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 186 987,85 186 987,85 2020 - 2021
Przemyski Elektronik na praktykach zawodowych w Europie / ZSEiO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 665 514,00 665 514,00 2020 - 2022
Climate heroes - Let’s save the Planet Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 166 338,00 166 338,00 2020 - 2022
Praktyka czyni mistrza – europejskie staże szansą na na rozwój i sukces zawodowy / CKZiU nr 2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 593 532,00 593 532,00 2019 - 2022
Visual Paths – Wizualizacja umiejętności i ścieżek kształcenia oraz wspieranie uznawania kompetencji uczniów / CKZiU nr 2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 110 461,50 110 461,50 2019 - 2022
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 108 056,70 108 056,70 2021
Nowoczesna edukacja krokiem do Europy / ZSUHiG Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 574 485,00 574 485,00 2020 - 2022
Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów / ZSUHiG, CKZiU nr 1, CKZiU nr 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 753 174,00 1 576 774,00 2021-2023
Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej / ILO Fundacja˛ Rozwoju Systemu Edukacji 83 430,00 83 430,00 2021-2022
Uczniowie z  SOSW nr 2 w Przemyślu odkrywają świat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 197 388,00 197 388,00 2021 - 2022
Przemyski Elektronik buduje cyfrową i zieloną Europę / ZSEiO Fundacja˛ Rozwoju Systemu Edukacji 266 508,00 266 508,00 2021-2023

Razem zmieniamy Przemyśl

Partnerzy:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

16 478 198,29

w tym Gmina Miejska Przemyśl

15 064 228,18

15 328 498,86

w tym Gmina Miejska Przemyśl

13 914 528,75
2022-2024
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 9 531 014,33

w tym
Gmina Miejska Przemyśl:
7 364 040,54
7 452 879,84

w tym Gmina Miejska Przemyśl:
5 769 122,49
2022-2023
"BUILD UP (Y)OUR FUTURE THROUGH ARTS" Erasmus+ 131 580,00 131 580,00 2022 - 2024
Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej / II LO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 312 183,00 312 183,00 2022-2023
Przemyski Elektronik w Europie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 258 259,50 258 259,50 2022-2023
Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży / I LO Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 8 697,00 8 697,00 2022
Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży / ZSOI Fundacja Santander Bank S.A. 250 000,00 250 000,00 2022
Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży / II LO Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 2 115,00 2 115,00 2023
Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży / I LO Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 9 240,00 9 240,00 2023
SUMA 105 908 002,47 81 074 873,60 -
 
 
 
Wykaz projektów realizowanych przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 
Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
21 720 997,89
(w tym projekt
m. Przemyśl –
4 070 855,37)
17 802 828,90
(w tym dla miasta Przemyśla –
3 460 227,06)
2011 - 2012

 

Wykaz projektów realizowanych przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 
Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Pakiet biurowy podstawowym narzędziem pracy pracownika administracji
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
138 457,25
138 457,25
2005 - 2006
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla Transgranicznego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu
Program: Phare 2003 - Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg III A
72 552,36
54 414,20
2006
Język obcy kluczem do podniesienia atrakcyjności pracownik na rynku Unii Europejskiej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
772 089,02
772 089,02
2006 - 2007
Po prostu ... na swoim
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
466 557,97
405 851,28
2006 - 2007
Rozwój transgranicznego produktu turystycznego na pograniczu polsko słowackim
Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska Republika Słowacka 2004-2006
83 449,00
62 586,75
2006 - 2007
Twoja kariera zawodowa - naszym priorytetem
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
668 401,82
668 401,82
2006 - 2008
Nowy dobry zawód - zatrudnienie i rozwój
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
1 015 364,24
901 429,44
2006 - 2008
Rozwój Transgranicznej współpracy gospodarczej w przygranicznych obszarach Polski I Ukrainy
Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA /Tacis CBC 2004 - 2006
98 530,00
73 897,50
2007
Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu edycja I
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
354 941,32
354 941,32
2007
Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu edycja II
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
342 175,83
342 175,83
2008
Punkt Konsultacyjny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
660 282,30
552 294,90
2008 - 2011
Kapitał da przedsiębiorczych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5 666 332,06
5 666 332,06
2009 - 2010
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
475 178,95
475 178,95
2009
Pomysł na biznes
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4 882 217,11
4 882 217,11
2009 - 2010
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
516 000,00
516 000,00
2010
Postaw na własny biznes
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5 678 979,84
5 678 979,84
2010 - 2012
Nowy Zawód Nowe Jutro Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 620 140,87 1 620 140,87 2011 - 2012
Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PKKSU Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 036 800,00 969 600,00 2012 - 2013
Usługa pilotażowa – doradztwo i asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 74 689,13 74 689,13 2011
Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynków przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 2 283 323,92 1 141 661,96 2011 - 2012
Razem w biznesie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 000 000,00 2 000 000,00 2012 - 2015
Polsko-Słowackie Centrum Obsługi Przedsiebiorców Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 192 800,00 163880,00 2013 - 2014
Rozwój wsparcia informacyjnego, promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski i Ukrainy „Twierdza Przemyśl” Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007 - 2013 197 392,00 177 652,00 2014
Mosty współpracy – sport i rekreacja dzieci i młodzieży w obszarach przygranicznych Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007 - 2013 200 000,00 180 000,00 2014
Pierwszy biznes Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 873 671,65 1 873 671,65 2014
Punkt Kontaktowy Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 48 000,00 48 000,00 2014
NASZE FORTY – WSPÓLNA HISTORIA – współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie przygranicznym Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007 - 2013 199 480,00 179 532,00 2014
Punkt Konsultacyjny 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 190 000,00 190 000,00 2014 - 2015
Strategia Karpacka – Zrównoważony Rozwój Euroregionu karpackiego Euroregion Karpacki 174 280,00 148 138,00 2015
Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Program Operacyjny Kapitał Ludzki 176 039,33 158 435,40 2014 - 2015
Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 4 113 895,00 3 993 487,00 2016 - 2018
STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 720 224,00 1 462 190,40 2016 - 2018
Czas na przedsiębiorcze kobiety Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 3 777 474,00 3 657 066,00 2016 - 2018
Fundusze Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 7 350 354,00 5 266 404,00 2018 - 2021
Nowe umiejętności - nowe perspektywy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 567 737,50 1 442 318,50 2018 - 2020
Własna firma – program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 868 359,20 1 807 211,24 2022 - 2023
SUMA
52 556 169,67
48 099 325,42
-


Wykaz projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Aktywizacja ludzi młodych Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
2 382 170,00 1 728 000,00 2006 - 2007
Aktywni na rynku pracy Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
1 240 730,00 728 000,00 2006 - 2007
Stop Bezradności - czas na zmiany Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
780 300,00 470 400,00 2006 - 2007
Droga do sukcesu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 247 796,00 210 627,00 2008 - 2009
Droga do sukcesu - Edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 340 716,00 289 608,00 2010 - 2013
Więcej szans w Przemyskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki 58 941 791,46 51 085 300,00 2008 - 2014
Czas na aktywność zawodową Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 620 286,07 1 009 604,57 2012 - 2014
Czas na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 125 225,25 2 533 799,55 2012 - 2014
Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (I) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 3 088 500,00 3 088 500,00 2015 - 2016
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 5 680 200,00 5 680 200,00 2015
Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (II) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 1 442 512,00 1 442 512,00 2016
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (II) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 5 446 683,00 5 446 683,00 2016
Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (III) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2 870 190,00 2 870 190,00 2017 - 2018
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 5 447 393,30 5 447 393,30 2017 - 2018
Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (IV) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2 843 165,00 2 843 165,00 2018 - 2019
Moje miejsce pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 261 983,00 1 161 024,36 2018-2020
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (IV) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 8 208 180,00 8 208 180,00 2019 - 2022
Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (V) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2 989 573,00 2 989 573,00 2019 - 2020
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (V) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 9 915 634,01 9 915 634,01 2020 - 2022
Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VI) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 10 128 799,31 10 128 799,31 2020 - 2021
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Przemyskim (VI) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2 869 958,00 2 869 958,00 2021 - 2022
Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VII) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 3 200 940,78 3 200 940,78 2021 - 2022
Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VIII) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5 531 789,33 5 531 789,33 2022
SUMA 140 606 515,51 9 128 879 878,21 -

 

Wykaz projektów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Przebudowa jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850 na przepławkę dla ryb Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 23 493 889,00 14 325 543,00 2012 - 2015
Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 9 191 650,58 5 199 778,01 2013 - 2015
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 14 088 987,42 7 338 458,11 2017 - 2021
SUMA 46 774 527,00 26 863 779,12 -

 

Wykaz projektów realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Modernizacja taboru transportu publicznego na alternatywne źródła zasilania – CNG Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 2 729 140,00 1 901 450,00 2010
Budowa układu kogeneracyjnego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 1 230 322,29 812 046,95 2013 - 2014
SUMA 3 959 462,29 2 713 496,95 -

 

Wykaz projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Czas na aktywność w mieście Przemyśl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10 729 016,61 9 601 760,73 2008 - 2015
Przemyśl szansę na zmiany Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 3 563 118,64 3 383 992,00 2016 - 2018
Aktywny Przemyśl Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 221 277,20 1 037 992,20 2016 - 2018
Przemyślany Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 3 058 054,14 2 904 925,62 2018-2020
SUMA 18 571 466,59 16 928 670,55 -

 

Wykaz projektów realizowanych przez Szpital Miejski w Przemyślu
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych

Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 3 709 875,45 3 111 364,14 2014 - 2015
Termomodernizacja obiektów Szpitala miejskiego w Przemyślu Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 2 052 708,00 1 529 900,54 2015 - 2017
  SUMA 5 762 583,45 4 641 264,68 -

 

Wykaz projektów realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 
Nazwa projektu
Program
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Lata realizacji
Modernizacja Ciepłowni Zasanie w Przemyślu
Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4 743 001,00
1 406 020,00


 
 
 
602 580,00
2006 - 2007

 

Opublikował(a): Sebastian Styś Data publikacji: 27-02-2015 Modyfikował(a): Tomasz Włoch Data modyfikacji: 13-10-2023 13:37

Na skróty