Ksiądz Prałat Bronisław Żołnierczyk

Ksiądz Prałat Bronisław Żołnierczyk, s. Macieja i Franciszki, urodził się 21 marca 1940 roku w Sanoku w czasie okupacji. Maturę z wyróżnieniem zdał w Sanoku i podjął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, które ukończył w 1964 roku. Obecnie mieszka w Przemyślu przy ulicy Kapitulnej 2. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, podjął studia na KUL-u w Lublinie, na kierunku biblistyka, uwieńczone stopniem naukowym. Przez kilka lat pracował w duszpasterstwie (Tarnowska Wola, Rzeszów, Sieniawa, Krosno, Jasło, Jasło, Jarosław).
W latach 1970-1986 pracował w Seminarium Duchownym w Przemyślu jako profesor i ojciec duchowny - wychowawca kleryków, (obecnie wszyscy duszpasterze miasta Przemyśla są uczniami i wychowankami księdza Bronisława Żołnierczyka) kierując równocześnie kilkoma referatami przy Kurii Biskupiej. W okresie sprawowania funkcji wychowawczej w Seminarium, założył CARITAS KLERYKÓW, która pod Jego kierownictwem opiekowała się biednymi i potrzebującymi mieszkańcami miasta Przemyśla. Pracę podzielono na 12 sekcji pomocowych, wspierając materialnie i duchowo różne grupy społeczne, miedzy innymi więźniów i środowisko cygańskie. Działalność ta związana była z wieloma kłopotami i trudnościami, które stwarzały ówczesne władze.

Z inicjatywy księdza Bronisława Żołnierczyka na terenie miasta Przemyśla powstały różne organizacje i ruchy społeczne mające na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, tj.:

 

1. Duszpasterstwo Osób Niewidomych, w ramach którego ks. Bronisław, wraz z klerykami, organizował pielgrzymki, spotkania z okazji świąt, nabożeństwa, cotygodniowe spotkania rekreacyjno-duszpasterskie itp. Duszpasterstwo to istnieje nadal.

 

2. Zainicjował Ruch Wiara-Światło "Muminki" na całym Podkarpaciu i w sąsiadujących województwach, który przy współpracy z osobami świeckimi i rodzicami opiekował się dziećmi i młodzieżą psychicznie niepełnosprawną i ich rodzicami. Wraz z Panem śp. M.Jaworkiem założył ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy dla tych dzieci na Bakończycach.

 

3. Zainicjował również opiekę nad dziećmi z domów dziecka i pogotowia opiekuńczego (opieką objęte były 4 domy dziecka i 2 pogotowia opiekuńcze). Podjęta została również stała opieka nad Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Kopernika wraz z przyległym internatem. Organizował w nich dzień św. Mikołaja, pielgrzymki i wycieczki, a także cotygodniowe spotkania, wypoczynek rekreacyjno-wakacyjny i katechizację.

 

4. Opieką materialną i duchową obejmował rodziny wielodzietne oraz ludzi z domów spokojnej starości przy ulicy Jasińskiego i Basztowej oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej na Lipowicy.

 

5. Wspierał Braci Albertynów w Przemyślu w ich pracy opiekuńczo-charytatywnej nad ludźmi psychicznie chorymi.

 

W latach 1985-2000 ksiądz Prałat sprawował funkcję Dyrektora "CARITAS" Archidiecezji Przemyskiej. W tym czasie, po czterdziestu latach od likwidacji przez władze socjalistyczne, reaktywował Diecezjalną "CARITAS", tworząc jej struktury miejscowe i diecezjalne. Zawsze służył i pomagał najuboższym i najbardziej potrzebującym. Niósł pomoc dzieciom z rodzin patologicznych zakładając między innymi świetlice przy ulicy Basztowej (u SS. Michalitek) i przy ulicy Poniatowskiego (u SS. Felicjanek) oraz poświęcał dużo czasu dzieciom i młodzieży uzależnionej od narkotyków (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Familia"). Przez osiem lat prowadził darmowe rozprowadzanie leków zagranicznych i sprzętu rehabilitacyjnego przy kościele Św. Trójcy i Św. Józefa. Na terenie Archidiecezji założył kilka Stacji Opieki Pielęgnacyjnej i Medycznej, obsługujących chorych w domach. Najbliżej miasta Przemyśla, powstała Stacja w Bolestraszycach, która obsługuje chorych w mieście i okolicy. W okresie stanu wojennego i kryzysu gospodarczego, doposażył w nowoczesny sprzęt, lekarstwa i żywność oraz w środki czystości szpitale w Przemyślu i Szpital Psychiatryczny w Żurawicy.
Staraniem księdza Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu otrzymał całe nowoczesne wyposażenie medyczne, a także Oddział Wewnętrzny i Nefrologii. Ponadto były utworzone przy parafiach punkty rozdawania żywności, odzieży i sprzętu. Organizował akcje pomocowe w mieście ludziom bardzo biednym, powodzianom oraz pogorzelcom. Dużą pomoc niósł wychowankom z domów dziecka, jak również Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Zarządowi Miasta, szkole dla dzieci głuchoniemych. Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących otrzymało kilka tysięcy nowoczesnych aparatów słuchowych. Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (szkoła dla dzieci głuchoniemych i niedosłyszących) zakupiono samochód osobowo-dostawczy. Ściśle współdziałał i współpracował z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oddział okręgowy w Przemyślu), Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków (Zarząd Ziemi Przemyskiej), Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem i innymi. Organizował wigilie dla osób samotnych. Dwukrotnie odbyły się one na Rynku przemyskim przy udziale Władz Miejskich. Od czasu odrodzenia się Harcerstwa Polskiego współpracował z harcerzami w przekazywaniu "Światła Betlejemskiego" mieszkańcom Przemyśla. Ksiądz Bronisław Żołnierczyk był inicjatorem Szkolnych Kół "CARITAS" w gimnazjach i liceach niosących pomoc biednej młodzieży w szkole. Zorganizował dożywianie dzieci w szkołach i utworzył Fundusz Stypendialny dla biednej młodzieży ze szkół średnich. Jako Dyrektor "CARITAS" przez cały czas organizował w mieście pomoc dla Polaków i biednych z terenów byłego Związku Radzieckiego (liczne transporty z pomocą, wakacje dla dzieci w Przemyślu, odpoczynek dla dzieci i młodzieży na miejscu, pomógł stworzyć kuchnię dla biednych w Mołdawii i przedszkole w Kazachstanie, itp.). Po upadku systemu socjalistycznego w Polsce i w ZSRR, organizował coroczną pieszą pielgrzymkę Polaków na Kalwarię Pacławską (12-15 sierpnia). Pielgrzymom z rejonu Mościsk i Lwowa zapewniał na terenie Przemyśla i Kalwarii pełne utrzymanie, mieszkanie, opiekę lekarską i duszpasterską. Rokrocznie udział w pielgrzymce bierze od 2500-3000 wierzących. Opiekował się organizacjami świadczącymi pomoc Polakom na Wschodzie (Kluby Miłośników Mościsk, Lwowa, Sybiracy, itp.). Od wielu lat zainicjował ścisłą współpracę pomiędzy władzami cywilnymi i organizacjami charytatywnymi, jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, itp., celem skuteczniejszego wspomagania ubogich. Pragnieniem księdza Prałata było stworzenie takiego systemu wspierania, aby żaden człowiek nie był pozbawiony pomocy, aby czuł się potrzebny, aby nie było ludzi "pośledniejszego gatunku". Temu celowi między innymi miał służyć Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu, Sodalicja Mariańska Nauczycieli i Pracowników Umysłowych, organizowane wykłady i prelekcje w mieście oraz coroczna Piesza Pielgrzymka z Przemyśla do Częstochowy.
Z inicjatywy księdza Bronisława Żołnierczyka 18 lat temu powstały pierwsze Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Aktualnie założył 11 Kół na terenie województwa podkarpackiego, które podejmują społecznie pracę wśród największej biedy, jaką niewątpliwie są bezdomni i opuszczeni przez innych. Prowadzone są schroniska dla bezdomnych mężczyzn, kobiet, dzieci, rolników, obłożnie chorych, kuchnie, łaźnie, punkty pierwszej pomocy, domy dziennego pobytu, świetlice dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich. Przy Klasztorze Sióstr Felicjanek w Przemyślu, założył kuchnię dla najbiedniejszych rodzin z miasta, która po dzień dzisiejszy wydaje darmowo około 200 posiłków. Kuchnię prowadzi Przemyskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Drugą placówką prowadzoną na terenie miasta przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Będąc głęboko przejęty bezdomnością i troską o bliźniego, w roku 1989 ksiądz Żołnierczyk założył wspomniane wyżej schronisko dla mężczyzn, w którym znajduje schronienie i całodobowe utrzymanie 75 osób (w okresie zimowym około 120) oraz Dom Matki i Dziecka w Przemyślu. Z ramienia Episkopatu Polski i Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu ksiądz Bronisław Żołnierczyk w 2001 roku został mianowany asystentem kościelnym dla wszystkich Kół Towarzystwa w Polsce. Warte podkreślenia jest to, że przez 32 lata służył najsłabszym, odrzuconym i pogardzonym. Pomagał tym ludziom, którym nikt już nie chciał podać ręki. Oprócz powyższych zasług i związanych z tym zajęć, ksiądz Prałat prowadzi wykłady w Kolegium Katechetycznym w Przemyślu, zajmuje się również formacją wolontariatu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, wchodzi w skład Kapituły Metropolitalnej, pracuje w Sądzie Metropolitalnym. Ksiądz Żołnierczyk pasjonuje się światem przyrody, chętnie odpoczywa pracując w ogrodzie. Lubi muzykę poważną, śpiew i lekturę, spotkania z ludźmi także z ubogimi i bezdomnymi. Patrzy optymistycznie na świat i otoczenie, męczy Go pesymizm i negatywizm.

Wojewoda Rzeszowski Zbigniew Sieczkoś przyznał księdzu Prałatowi odznaczenie "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO". Podobne odznaczenie otrzymał od gminy Zagórz. Kilkakrotnie dzieci przyznawały księdzu Bronisławowi odznakę "PRZYJACIEL DZIECI". W roku 1999 ksiądz Prałat Bronisław Żołnierczyk został laureatem konkursu zorganizowanego przez "Super Nowości", Radio Rzeszów i telewizję. Kapituła przyznała Mu tytuł "OSOBOWOŚĆ ROKU" - odznaczając księdza statuetką "JÓZEFA 99" - za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowane im serce.

* * * * * * *

 

Uchwała Nr 56/2006
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 26 kwietnia 2006 r. 


w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Księdzu Prałatowi Bronisławowi Żołnierczykowi.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 176 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 ) - Rada Miejska w Przemyślu 


uchwala, co następuje:

§ 1
W uznaniu zasług za długoletnią pełną poświęcenia posługę duszpasterską oraz ogromne osobiste zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy biednym dzieciom i ludziom bezdomnym, Rada Miejska w Przemyślu n a d a j e Księdzu Prałatowi Bronisławowi Żołnierczykowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

Rada Miejska w Przemyślu wyraża głęboki szacunek i wdzięczność za działalność w wielu organizacjach i ruchach społecznych na terenie miasta Przemyśla oraz okazane serce ludziom najbardziej potrzebującym pomocy.

 

§ 2
Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpi na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Radyk

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2007 14:19 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:39

Na skróty