Tadeusz Niemiec

Tadeusz Niemiec - ur. 7 lutego 1922 r. w Przemyślu syn Walentego i Juli. Pan Tadeusz Niemiec posiada wykształcenie wyższe - jako inżynier budownictwa lądowego, swą aktywność zawodową rozpoczął w roku 1948 i do chwili jej zakończenia związany był pracą zawodową z inwestycjami na terenie miasta Przemyśla i okolic. W latach 1948/55 pracował w Warszawskim Zjednoczeniu Budownictwa Lądowego nr 2 jako kierownik budowy Bazy Zaopatrzenia CPN w Żurawicy, a po zakończeniu jako kierownik techniczny budowy Portu Lądowego w Żurawicy. 

W latach 1956/62 jako z-ca dyrektora ds. technicznych Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego nadzorował budowę ówczesnych Zakładów „Mera-Polna”, budynków mieszkalnych w Przemyślu, szkół w Birczy, Dynowie i Radymnie. W okresie lat 1963/83 sprawował obowiązki koordynatora nadzoru technicznego na budowie Zakładów Płyt Pilśniowych. Od roku 1967 do 1983 był zatrudniony w Dyrekcji Inwestycji Miast i Osiedli Wiejskich. W tym czasie nadzorował w Przemyślu budowę jazu i ujęcia wody w Przemyślu oraz budowy i uruchomienia Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla Przemyśla. Nadzorował również oddanie do eksploatacji obiektów inżynieryjnych tj. np. most na rzece San w Stalowej Woli jak też sprawował nadzór inwestorski nad budową osiedli mieszkaniowych Wieniawskiego i Łukasińskiego w Przemyślu. 

Poza pracą zawodową od roku 1947 jest aktywnym działaczem społecznym, a szczególnie sportowym związanym z klubem „POLONIA” Przemyśl. W latach 1953-60 był współautorem i budowniczym stadionu MKS POLONIA przy ul. Sportowej. W latach 1960-65 aktywnie udzielał się na rzecz sekcji bokserskiej i piłki nożnej, natomiast w latach 1970-72 będąc kierownikiem sekcji podnoszenia ciężarów miał bezpośrednie zasługi w awansie tej sekcji do I ligi państwowej,Od roku 1979 włączył się aktywnie na rzecz organizowania w klubie sekcji koszykówki, która w roku 1984 awansowała do II ligi państwowej. Również w latach 1973-75 nadzorował budowę stadionu sportowego przy ul. Sanockiej. W latach 1977-1984 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „POLONIA” Przemyśl. W okresie 1976-80 pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W organizowanym plebiscycie „Życia przemyskiego” na najpopularniejszego działacza sportowego w roku 1982 zajął pierwsze miejsce. Jako niestrudzony działacz społeczny i zawodowy zdobył sobie zaufanie, szacunek i autorytet, który ma do dzisiaj. 

Posiada odznaczenia państwowe Srebrny Krzyż Zasługi nadany w roku 1977, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany w 1983r. oraz resortowe jak Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” Odznaka Honorowa „Polskiego Związku Piłki Nożnej”, Złota Odznaka „Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów”, „Odznaka za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” oraz honorowe jak: Medal Miasta Przemyśla — za pracę społeczną i rozwój kultury fizycznej i sportu, Odznaka i dyplom MRN w Przemyślu z 1993 r. za działalność społeczną i na rzecz kultury fizycznej dla m Przemyśla, wpis do Księgi ludzi zasłużonych dla m Przemyśla — za pracę zawodową i aktywność społeczną w 1979r. oraz w 1987r., wpis do Księgi Zasłużonych dla województwa przemyskiego w roku 1989 i wiele innych dyplomów uznania za pracę społeczną działalność sportową i aktywność zawodową. Odszedł od nas 11 stycznia 2017 r. o godzinie 10.10.

*****
Uchwała Nr 196/2005 
Rady Miejskiej w Przemyślu 
z dnia 27 października 2005 r.  

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu inż. Tadeuszowi Niemcowi.  


 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) - Rada Miejska w Przemyślu  

uchwala, co następuje:  

§ 1 

W uznaniu zasług za długoletnią działalność zawodową związaną z nadzorowaniem największych inwestycji na terenie miasta Przemyśla i okolic oraz bezinteresowną działalność społeczną, szczególnie na rzecz przemyskiego sportu, Rada Miejska w Przemyślu n a d a j e Panu inż. Tadeuszowi Niemcowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Rada Miejska w Przemyślu wyraża głęboki szacunek i wdzięczność wielkiemu społecznikowi oraz wybitnemu fachowcowi w dziedzinie budownictwa za działalność na rzecz rozwoju miasta i poprawy życia jego mieszkańców. 

§ 2

Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpi na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Stanisław Radyk

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2007 14:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-02-2017 12:41

Na skróty