Tadeusz Bałdowski

mgr Tadeusz Bałdowski urodził się 16 lutego 1919 r. w Nowem, powiat Swiecie jako syn Maksymiliana i Wandy. Zmarł 26.01.2007 r.
Po ukończeniu Gimnazjum St.Kostki w Kościanie rozpoczął studia farmaceutyczne w Poznaniu, które ukończył we Lwowie dyplomem w 1943r.
   W okresie okupacji zatrudniony był w aptekach, zwykle jako ich kierownik. W latach 1949-1979 pracował w Przemyślu najpierw jako kierownik apteki Szpitala Powiatowego, potem jako zastępca kierownika Oddziału Wojewódzkiego Centrali Aptek Społecznych, a następnie jako kierownik apteki Szpitala Miejskiego. Dzięki jego zaangażowaniu zorganizowano w Przemyślu Stadium Medyczno-Zawodowe techniki Farmaceutycznej, gdzie był wykładowcą. Jest krajowym konsultantem do spraw opracowań programów dla szkół farmaceutycznych w Polsce. Działa w wielu towarzystwach m.in. Towarzystwie Farmaceutycznym, gdzie piastuje funkcję wiceprezesa, Klubie Inteligencji Katolickiej w Przemyślu od chwili powstania w 1981 r. pełniąc również funkcję wiceprezesa, Towarzystwie Muzycznym, Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wsehodnich i Stowarzyszeniu Orląt Przemyskich. Był działaczem związków zawodowych m.in. Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. 
  Radny trzech kadencji. W latach 1976-1984 pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Bezpartyjnych. Jako radny-senior otwierał pierwszą sesję rady po wyborach w 1990 r. Za swoją pracę zawodową i społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, z czego najbardziej sobie ceni Medal Ignacego Łukasiewicza - najwyższe odznaczenie farmaceutyczne.
   Szczyci się również Złotą Odznaką Związkową, Za wzorową pracę w służbie zdrowia, Odznaką Tysiąclecia, Zasłużony dla Województwa Przemyskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 50-lecia PRL, Medalem 25-lecia Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, Nagrodą II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Zdrowia i Narodu.
  Pan Tadeusz Bałdowski każdego dnia, przez wiele lat obsługiwał długą kolejkę ludzi oczekujących na leki. W tej samarytańskiej posłudze okazywał nie tylko wiedzę farmakologiczną, ale przede wszystkim wielką kulturę, dobroć i czułe serce - ludzkie chrześcijańskie Serce Poświęcał wiele czasu, często kosztem rodziny dla niesienia pomocy ludziom pozbawionym opieki medycznej w okresie największego powojennego kryzysu w naszej Ojczyźnie.

UCHWAŁA NR 135/2005
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 50.X.2005 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Tadeuszowi Bałdowskiemu.

 

Działając na podstawie art.18, ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r.Nr 142 ,poz.1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz,1271 i Nr 214,
poz.1806 oraz z 2005 r.Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568/ - Rada Miejska w Przemyślu - postanawia:

 

§ 1

 

W uznaniu zasług za wielkie osobiste zaangażowanie w pracy społecznej ukierunkowanej na niesienie bezinteresownej pomocy innym, prowadzenie Apteki Darów Kościoła w latach 1985-1998 - Rada Miejska v Przemyślu nadaje Panu mgr Tadeuszowi Bałdowskiemu - przemyskiemu farmaceucie i społecznikowi, działającemu w wielu stowarzyszeniach i organizacjach na rzecz miasta - tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Rada Miejska wyraża głęboki szacunek i wdzięczność za pomoc ludziom będącym w potrzebie.

 

§ 2

 

Wręczenie aktu nadania tytułu HOMP nastąpi na uroczystej sesji Rady M.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Radyk
Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2007 14:13 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:29

Na skróty