10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemysław Bystrzycki

Przemysław Bystrzycki urodził się 23 maja 1923 r. w Przemyślu jako syn Tadeusza Bystrzyckiego inżyniera architekta, wiceprezydenta Miasta Przemyśla i Heleny Stankiewicz członkini Polskiej Organizacji Wojskowej.

   W Przemyślu ukończył szkołę powszechną i do 1939 r. trzy klasy Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego. 
W 1940 r. został wywieziony przez Sowietów razem z matką, babką i trzema siostrami do Kazachstanu, gdzie niewolniczo pracował w kołchozie. Z wycieńczenia w Kazachstanie zmarły matka i babka zaś ojciec został zamordowany w 1940 r. w więzieniu kijowskiego NKWD. 

   W 1940 r. uciekł z miejsca odosobnienia i dotarł aż do Charkowa, lecz tam został ponownie zatrzymany, skazany na 10 lat łagrów i odstawiony do więzienia. Na mocy układu Sikorski - Majski został zwolniony z więzienia 12 września 1941 r. i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w Tockoje - 23 listopada 1941 r. i przydzielony do Samodzielnego Batalionu Dzieci Lwowskich Szóstej Dywizji Polskiej. Następnie w szeregach wojska przebył drogę przez Półwysep Arabski do Palestyny, a następnie przez Kanał Mozambicki, Durban, Kapsztad, w sierpniu 1942 r. dotarł do Wielkiej Brytanii i został skierowany do Sekcji Dyspozycyjnej Sztabu Naczelnego Wodza. Przebywając w Szkocji złożył małą maturę. Następnie zgłosił się ochotniczo do wojskowej pracy w kraju, przeszedł stosowne przeszkolenie i został przydzielony do bazy we Włoszech, przerzucony drogą morską przez Gibraltar. W 1944 r. został przerzucony do Polski jako cichociemny. 1 grudnia 1944 r. został mianowany podporucznikiem i przydzielony do I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej jako dowódca radiostacji dyspozycyjnej mjr „Prostego” /rotmistrza Adama Mackusa/. Od listopada 1944 r. do sierpnia 1945 r. utrzymywał stałą łączność z bazą we Włoszech i Wielką Brytanią, nieprzerwanie także po wkroczeniu Sowietów.

   W sierpniu 1945 r. został aresztowany w kwaterze konspiracyjnej w Krakowie i skazany na 6 lat więzienia. 
Na podstawie amnestii został zwolniony w sierpniu 1946 r. 
Po opuszczeniu więzienia wyjechał do Poznania , gdzie w lipcu 1947 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. W 1951 r. ukończył studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra nauk ekonomiczno-politycznych, a w 1952 r. otrzymał drugi stopień magistra filozofii. Jednocześnie odbył studia w zakresie języków obcych i ukończył Uniwersytet w Perugii we Włoszech.

   W latach 1955-1999 Przemysław Bystrzycki wydał 20 tytułów literackich. Otrzymał wiele nagród literackich, pracował w tygodnikach społeczno-kulturalnych. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu i zastępcy członka Zarządu Głównego ZLP. 
Był członkiem Polskiego Pen-Clubu, członkiem władz naczelnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

   Jest autorem utworów literackich: ”Warkocze”, Operacja „Milczący Most”, „Smierć nad Agfar-wadi”, „Wyspa Mauritius”, „Szkockie pożegnania”, „Wronie uroczysko”, „Strumień, „Anujka”, „Wyspa Wniebowstąpienia „Nessie i inne opowiadania”, „Włoskie kartki”, „Płynie rzeka płynie”, „Kamienne lwy”, „Znak Cichociemnych”, „ Ponar i inne opowiadania”, „Wiatr Kuszmurunu”, „Książę”, „Szabasy z Brandstaetterem”, „Nad Sanem nad zielonookiem”, „Oddanie broni”, „Jabłko Sodomy”.

   Opublikował kilkaset artykułów w prasie krajowej i emigracyjnej. Był Honorowym Obywatelem Miasta Poznania. W 1983 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla w dziedzinie kultury. Od 1973 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, a od 1974 r. członkiem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Swoje związki z Przemyślem opisał barwnie w autobiograficznym „Nad Sanem nad zielonookim 1923-39.” Przez całe swoje życie przyczyniał się do promocji swego rodzinnego miasta. Cała Jego droga życiowa wskazuje na niezwykle patriotyczną sylwetkę, oddaną spawom Polski, z wielokrotnym narażeniem własnego życia, a twórcza praca literacka stawia go w szeregu wyróżniających się współczesnych pisarzy polskich.
Przemysław Bystrzycki zmarł 7 października 2004 r. w Poznaniu w wieku 81 lat.

UCHWAŁA Nr 78/2004
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Przemysławowi Bystrzyckiemu. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz.1568) - Rada Miejska w Przemyślu 

p o s t a n a w i a:

§ 1

 

  W uznaniu zasług za patriotyczną postawę w okresie II wojny światowej, aktywną działalność społeczno-polityczną przez okres powojenny do chwili obecnej oraz wybitną twórczość literacką, w tym szczególnie za popularyzację wiedzy o Przemyślu w swojej działalności literackiej – Rada Miejska w Przemyślu nadaje Panu Przemysławowi Bystrzyckiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.
  Rada Miejska w Przemyślu wyraża głęboki szacunek i wdzięczność za całokształt działalności w dziedzinie kultury, oddanie sprawom Polski oraz promocję rodzinnego miasta Przemyśla.

 

§ 2

 

Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla nastąpi na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Radyk

Opublikował:  | Data publikacji: 15-05-2007 13:19
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 04-03-2015 19:12