20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru -GKK

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: kancelaria@um.przemysl.pl .

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail: bbi@um.przemysl.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów i usług powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 24, 40a-40e, 40g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86)

 INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.

     

 

 Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO

1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

2. Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:

a)  do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);

b)  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

 

 

 

Opublikował: Sebastian Styś | Data publikacji: 23-02-2015
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 27-07-2019 10:06