1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie Spółdzielni Socjalnej „SENIOR” w Przemyślu

W związku z licznymi informacjami na temat trudnej sytuacji finansowej Spółdzielni Socjalnej „SENIOR” informuję, że zawsze popierałem i będę wspierał wszelką działalność, która zmierza do aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności mającej na celu pomoc seniorom. Prezydent Miasta  na miarę swoich możliwości stara się wspomagać wszystkie organizacje działające w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Przemyśla, jednak możliwości udzielenia wsparcia podmiotom ekonomii społecznej jak spółdzielnie socjalne, są ograniczone przepisami prawa.

Jedną z form wsparcia są ogłaszane każdego roku otwarte konkursy ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), w których Spółdzielnia „Senior” również może brać udział.

W prowadzonej działalności Spółdzielnia objęta jest opieką merytoryczną PARR S.A. Prezydent udziela również wsparcia poprzez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i Wydział Spraw Społecznych. W chwili obecnej Spółdzielnia przystąpiła do konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Natomiast Prezydent Miasta Przemyśla zamierza przystąpić do konkursu w ramach rządowego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, czego następstwem będzie zlecenie zadań organizacjom prowadzącym działalność na rzecz osób starszych. Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”. Program jest na etapie konsultacji społecznych i wkrótce zostanie ogłoszony. Działająca od marca 2014r. przy ulicy Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23 Świetlica Spółdzielni Socjalnej „SENIOR”
również będzie mogła przystąpić do ww. konkursu.

Robert Choma
Prezydent
Miasta Przemyśla

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl