Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - dz. nr 917/3 obr. 212

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki: 917/3
  • Obręb: 212
  • Powierzchnia działki: 3,9680 ha
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071599/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Działka podlega sprzedaży w całości lub w części o powierzchni nie mniejszej niż 1,5 ha. Proponuje się do wydzielenia z działki nr 917/3 obręb 212 następujące kompleksy:
a) kompleks A o powierzchni ok. 1,9 ha,
b) kompleks B o powierzchni ok. 2,0 ha.
Sposób proponowanych podziałów nieruchomości określa załącznik graficzny dostępny w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12.

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w pierwszej kolejności oferentowi (oferentom), który zadeklaruje chęć nabycia całej nieruchomości (działki).

2. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa.

3. Adres nieruchomości: ul. Pusta/ ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.

4. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, ma regularny, prostokątny kształt i zlokalizowana jest pomiędzy nowourządzonymi ulicami Gospodarczą i Pustą. Teren działki równy, lekko pochyły w kierunku zachodnim. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Ponadto na terenie działki posadowione zostały słupy napowietrznej linii wysokiego i średniego napięcia, a także poprowadzone  zostały gazociągi, w związku z powyższym lokalizacja inwestycji musi uwzględniać obowiązujące w tym zakresie strefy ochronne. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się kopalnia gazu, hala produkcyjna i droga wojewódzka nr 885.
W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”, które obejmowało: budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego; wzmocnienie podłoża; urządzenie oświetlenia drogowego; budowę sieci kanalizacji deszczowej; wykonanie melioracji terenu; budowę sieci wodociągowej; budowę sieci kanalizacyjnej; usunięcie kolizji elektroenergetycznych; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami gazowymi.

5. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. opisywany teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem „P1”, który przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.
Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 67 z późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości położone są w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

6. Obciążenia: Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

7. Zobowiązania:
a) Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych m.in. jako działka nr 917/3 w obrębie 212 celem wykonania telekomunikacyjnej linii kablowej, oraz na dostęp do tych urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji i eksploatacji do czasu ustanowienia służebności przesyłu. Ww. spółka została poinformowana, że działka nr 917/3 w obrębie 212 położona jest na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i jest przeznaczona do zbycia, a ponadto, że w przypadku stwierdzenia zmian stanu własnościowego działki, zobowiązana będzie do wystąpienia do właściciela nieruchomości o stosowną zgodę na realizację inwestycji i/lub ustanowienie stosownej służebności przesyłu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wyrazić zgodę na wykonanie ww. robót oraz zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
b) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.

8. W przetargach mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

9. Cena wywoławcza nieruchomości:
a) dla całej działki nr 917/3 w obrębie 212 – 555 520,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100), w tym 23% podatku VAT, lub
b) dla kompleksu wydzielonego z działki nr 917/3 w obrębie 212 – 14,00 zł za każdy 1 m2 (słownie złotych: czternaście 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podczas przetargu na sprzedaży nieruchomości w części, po zakończeniu licytacji ceny jednostkowej sprzedaży, oferent, który zaproponował najwyższą cenę, deklaruje powierzchnię, którą zamierza nabyć.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

10. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (w całości oraz w częściach) przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniu 10 grudnia 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym

11. Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odpowiednio o godzinach:

a) 8:30 działka nr 917/3 w obrębie 212,
b) 9:00 kompleks A o pow. ok. 1,9 ha,
c) 9:30 kompleks B o pow. ok. 2,0 ha.

Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r., oraz Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.

12. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugich przetargów w wysokości 10 % cen wywoławczych tj. w kwotach:
a) 55 552,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 00/100) brutto, w przypadku chęci nabycia całej działki nr 917/3 w obrębie 212,
b) 1,40 zł (słownie złotych: jeden 40/100) brutto za każdy 1 m2 powierzchni planowanej do nabycia, w przypadku chęci nabycia części działki nr 917/3 w obrębie 212.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – dz. nr 917/3 obr. 212” lub „Drugi przetarg – kompleks ….”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 kwietnia 2015 r.

13. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

14. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

15. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego umowy przenoszącej własność, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 15. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlegać będzie zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.

17. Koszt podziału geodezyjnego działki ponosi Gmina Miejska Przemyśl, wszelkie pozostałe koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

18. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, na stronie internetowej www.przemysl.pl.
Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGPropozycja podziału działki na kompleksy (827,89KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-02-2015 11:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-02-2015 08:43

Na skróty