Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu w rejonie ul. Wilczańskiej - dz. nr 541 obr. 208

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu w rejonie ul. Wilczańskiej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:  541
Powierzchnia działki: 0,1269 ha
Obręb:   208
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066850/3

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wilczańska.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki jest płaski. Posiada pojedyncze zadrzewienia. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty niezagospodarowane. W ulicy Wilczańskiej znajdują się sieci infrastruktury technicznej: gazowa, wodno-kanalizacyjna i energetyczna. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objęty procedurą sporządzenia mpzp.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa działka położona jest w obszarze rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w Wielofunkcyjnej Strefie „Wilcze”: „III./MW-5”.
Nieruchomość usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „RII” – grunty rolne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę terenów innych niż tereny budowlane.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 03 grudnia 2014 r. i 21 stycznia 2015 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.

9. Warunkiem udziału w trzecim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 541 obręb 208 w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Wilczańska działka nr 541 obręb 208”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 marca 2015 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

 

JPGLokalizacja działki przeznaczonej do sprzedaży (636,46KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-02-2015 08:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-02-2015 08:57

Na skróty