20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Tatarskiej 3, dz. nr 1331/1 obr. 207.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Tatarskiej 3,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 1380).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  1331/1
     Powierzchnia działki: 0,0331 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00053524/5 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Tatarska 3

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Tatarskiej w Przemyślu. Teren działki jest płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 85,3 m2. Budynek wybudowany w 1890 r., wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy drewniane, nad piwnicą strop ceglany. Schody drewniane. Dach konstrukcji drewnianej. Na parterze znajduje się posadzka betonowa, na piętrze podłogi są drewniane. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne (widoczne znaczne ubytki i pęknięcia). Stolarka okienna drewniana, znacznie zużyta. Stolarka drzwiowa: drewniana - znacznie zużyta i stalowa - stan średni. Strych nie jest użytkowany. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
     Przedmiotowa działka znajduje się w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, i w związku z tym z konserwatorem zabytków wymagane będzie uzgodnienie planu zagospodarowania ww. nieruchomości. Właściciel winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu plan zagospodarowania ww. nieruchomości. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty lub zabytki o charakterze archeologicznym należy je zabezpieczyć i o odkryciu powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu.
      Budynek jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-1196 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, obiekt winien zachować bryłę i wystrój elewacji części frontowej, układ wnętrza oraz pierwotne wyposażenie w postaci stolarki okiennej i drewnianych schodów. 
        Zgodnie z art. 5  ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), przy sprzedaży przedmiotowego budynku nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej.

5. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
       Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość  położona jest w Jednostce Przestrzennej „I. – Stare Miasto” w kwartale nr I. - 2.- Stare Miasto oraz w Strefie Ochrony Konserwatorskiej „A”.
      Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6.   Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym cena budynku wynosi 29 322,00 zł brutto.
       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) i uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2013 r., poz. 4422), od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

8. Zobowiązania: - Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 4 m, wzdłuż północnej granicy działki nr 1331/1 w obr. 207 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 1331/2 w obr. 207.

9. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 17.12.2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

10. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lutego 2015 r. (środa) o godz. 10:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2015 r.

11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 1331/1 w obr. 207 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Tatarska 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 lutego 2015 r.

12. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

JPGBudynek przy ul. Tatarskiej 3

JPGBudynek przy ul. Tatarskiej 3

JPGBudynek przy ul. Tatarskiej 3

Opublikował:  | Data publikacji: 12-01-2015 12:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-01-2015 11:45