Ogólne informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.).

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
  zdrowotnej,

- rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny i jest prowadzony przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Dla województwa Podkarpackiego sądem właściwym jest:

          Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS
            35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4
            tel. centrala:(17) 71 52 202

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

- informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
- zaległościach wobec ZUS,
- wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Zgłoszenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 cyt. ustawy lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może   on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

W przypadku składania wniosku o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:
1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 o zasadach
   ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem
   właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Szczegółowe informacje dot. KRS (m.in. akty prawne, wysokość opłat, formularze wniosków) są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-01-2015 11:37 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-01-2015 12:02

Na skróty