10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Przemyślu przy ul. Rejtana 6, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 9 stycznia 2015 r.

GL-I.6840.22.2014.AM8

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Przemyślu przy ul. Rejtana 6,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr                                                2

Powierzchnia użytkowa lokalu:                            35,20 m2

Powierzchnia piwnicy:                                            7,55 m2

KW lokalu nr                                                        PR1P/00103551/9

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   749/10000 części w działce nr 895 o pow. 0,0267 ha w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00052961/3 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rejtana 6.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze w budynku przy ul. Rejtana 6 i składa się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,55 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Instalacja wodna odłączona od sieci miejskiej – zdemontowany podlicznik wodny. W lokalu brak jest ogrzewania, ściany malowane farbą emulsyjną, podłoga – panele podłogowe  a w łazience i wc - płytki. Budynek przy ul. Rejtana 6 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.05.1972 r. pod pozycją A-705/709 tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lutego 2015 r. o godz. 900 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 w kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Rejtana 6/2”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 lutego 2015 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A,     III piętro pokój nr 313, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 12-01-2015 08:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-01-2015 08:16