13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 18 - dz. 1662 obr. 205

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 18, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).


2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:                  1662
Powierzchnia działki:   0,0370 ha
Obręb:                       205
Księga Wieczysta Nr:  PR1P/00053430/9


3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Piotra Skargi 18.


4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy willowej Zasania. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym, czterokondygnacyjnym (o trzech kondygnacjach nadziemnych), częściowo podpiwniczonym, o łącznej powierzchni użytkowej 440,60 m2. W ww. budynku został wyodrębniony lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 105,96 m2 objęty księgą wieczystą PR1P/00093920/3. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Ściany piwnic murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz obiekty administracyjno-biurowe.
Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, który wpisany został do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.05.1972 r., pod pozycją A – 705/709, a budynek znajdujący się na ww. działce wymieniony został w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską, przez co budynek przy ul. Piotra Skargi 18 powinien zachować bryłę i wystrój elewacji, a ponadto w przypadku planowania nowych inwestycji na tym terenie wymagana jest akceptacja Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Mały Rynek”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/08 Rady Miejskiej w Przemyślu  z dnia 28 lutego 2008 r., działka nr 1662 w obrębie 205 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „M/U1” – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oraz w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny budowlane.


5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniu 01 października 2014 r. i 17 grudnia 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 340 000,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.


7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.


8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 marca 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 j.t.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.


9. Warunkiem udziału w trzecim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 1662 w obrębie 205 w kwocie 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Piotra Skargi 18”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 03 marca 2015 r.


10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.


11. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.


12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.


15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

JPGBudynek ul. Piotra Skargi 18 (1,51MB)

JPGBudynek ul. Piotra Skargi 18 (1,73MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-01-2015 07:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-02-2015 08:18