12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

OGŁOSZENIE
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

 

1. Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

1.1. W ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej:

1.1.1. organizacja masowych imprez sportowych (łączna kwota: 100 000 zł)
1.1.2. organizacja imprez w środowisku osób niepełnosprawnych (łączna kwota: 20 000 zł)

1.2. W ramach konkursu nie będą dofinansowane zadania obejmujące organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz szkolenie sportowe. Zadania nie mogą być skierowane do zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w danej dyscyplinie.

2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
2.2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie następujących dokumentów:

  • oferty, zgodnej z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,
  • aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  • aktualnego statutu,

2.3. O dotację mogą ubiegać się podmioty, których działalność statutowa obejmuje realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.
2.4. Każda oferta obejmuje jedno zadanie.
2.5. Każdy podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę.
2.6. Maksymalne dofinansowanie jednego zadania wynosi 15 000 zł.
2.7. Do realizacji zadań dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jednej oferty.

4. Termin i miejsce składania ofert.

4.1. Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2015 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej"
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

4.2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4.3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 747 66 05 lub 17 747 66 07.

 

Więcej informacji na:

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/sport/3659-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-w-2015-roku

 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu UM

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2014 14:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-12-2014 14:37