16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych przy ul. Bolesława Chrobrego - dz. nr 2915/22, nr 2915/27, nr 2915/29, nr 2915/30, nr 2915/44, nr 2915/51 obr. 202

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, położonych w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonych jako:

działka nr 2915/22 o powierzchni 0,1028 ha,
działka nr 2915/27 o powierzchni 0,0723 ha,
działka nr 2915/29 o powierzchni 0,0686 ha,
działka nr 2915/30 o powierzchni 0,0607 ha,
działka nr 2915/44 o powierzchni 0,0600 ha,
działka nr 2915/51 o powierzchni 0,0637 ha,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 21 stycznia 2015 r.


 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-12-2014 09:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-01-2015 08:38