13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Minister Sportu i Turystyki - konkursy ofert

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarte konkursy ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa:

  1. Zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Oferty należy składać do 16 grudnia 2014 r.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach sportu dla wszystkich:

1)      Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                            

2)      Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;

3)      Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

4)      Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"

5)      Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych;

6)      Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  (poz. 1-5) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.msport.gov.pl pod linkiem:

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1416,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html

 

  1. Zadań z zakresu  promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich w ramach podzadania „promowanie rozwoju sportu dla wszystkich” realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Oferty konkursowe należy składać do dnia 22 grudnia 2014 r.;

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące przedsięwzięć z zakresu promocji sportu dla wszystkich o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii, akcji, konferencji, szkoleń, wydawnictw metodyczno-szkoleniowych i innych publikacji, imprez promocyjnych i popularyzatorskich, itp. o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, które mają na celu m.in.:

a. promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych;

b. promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu poprzez sport;

c. promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;

d. inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;

e. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

f. angażowanie i  integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów dla promowania sportu dla wszystkich;

g. projektów, w których wnioskodawca wykazał stosowne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych oraz przedstawił oszczędną i racjonalna kalkulację kosztów realizacji zadania.

Więcej informacji znajduje się na stronie: WWW.msport.gov.pl pod linkiem:

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1418,Otwarty-Konkurs-na-dofinansowanie-w-2015-roku-projektow-w-ramach-podzadania-prom.html

przygotowała M. Kroczek

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 26-11-2014 10:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-11-2014 10:02