Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia Prezydenta Miasta Przemyśla na detaliczną sprzedaż alkoholu.

     Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 – t.j. z późn. zm.) warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m.in. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

     Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Z kolei, obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa, w którym przedsiębiorca ma siedzibę (art. 9 ust. 2, 2a ww. ustawy). Informacje nt. aktualnych wykazów przedsiębiorców posiadających ww. zezwolenia dostępne są na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

     Na przedsiębiorcy prowadzącego detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy przedsiębiorca, u którego dokonuje zakupu alkoholu posiada stosowne zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. W przypadku ujawnienia zakupu alkoholu od przedsiębiorcy, który nie posiada zezwolenia, o którym mowa wyżej – zostanie wszczęte z urzędu postępowanie o cofnięcie wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

      Na stronie internetowej ministerstwa gospodarki m.in. widnieją takie podmioty jak: Tesco, Carrefour, Jeronimo Martins Polska (Biedronka) oraz Lidl z konkretnym adresem (nie przemyskim). W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców przemyskich dot. możliwości zakupu napojów alkoholowych  o zawartości powyżej 18% alkoholu w ww. sieciach handlowych usytuowanych na terenie miasta Przemyśla, tut. Urząd zwrócił się w ww. sprawie do Ministerstwa Gospodarki. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Gospodarki - Departamentu Handlu i Usług wynika, iż przemyskie ww. podmioty nie posiadają zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w swoich placówkach usytuowanych na terenie miasta Przemyśla. Wobec powyższego, zakup alkoholu w ww. sklepach z zamiarem późniejszej odsprzedaży będzie uznany za złamanie przepisu art. 18 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-11-2014 15:09 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 19-03-2021 12:26

Na skróty