2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odznaki, wyróżnienia i nagrody pieniężne !

                                                           Panie i Panowie

                                                           Prezesi

                                                           Klubów sportowych i stowarzyszeń

                                                           kultury fizycznej

 

            Szanowni Państwo !                        

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  środowiska sportowego oraz doceniając dotychczasową wieloletnią pracę na rzecz rozwoju sportu w naszym mieście proszę o składanie wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”.        Zasady rozpatrywania wniosków o nadanie odznaki ”Za Zasługi dla Sportu” reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r.              w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia  w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126). Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki z własnej inicjatywy lub na wniosek organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego. Podstawą złożenia stosownego wniosku jest spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w § 2 ww.  rozporządzenia, tj.:

  1. Odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w zakresie sportu, w tym za:

              - wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie spor­towym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym  i międzynarodowym, 

               -   publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu, -   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu - wspieranie sportu.

  1. Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i brązowa
  2. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się nie wcześniej niż:     

          - po 10 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki brązowej     - po 20 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki srebrnej    

           -  po  30 latach  działalności w sporcie   osoby proponowanej do odznaki złotej

 

Warunkiem formalnym dla rozpatrzenia wniosku o przyznanie odznaki jest :

1. Wypełnienie wniosku o nadanie odznaki dla osoby, ze szczególnym uwzględnieniem:                                                                                  

- okresów pracy zawodowej lub społecznej w sporcie,

- informacji (we wniosku „uzasadnienie wniosku”) przedstawiającej wybitne osiągnięcia, osoby wnioskowanej do nadania odznaki, w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu.

2. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

            Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki i załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1, do dnia 15 grudnia 2014 r.

            Wnioski zostaną poddane konsultacji, m.in.: Radzie Sportu i po uzyskaniu opinii przesłane do dalszego procedowania, zgodnie z wymaganiami formalnymi.

            Ponieważ zatwierdzone wnioski należy złożyć do Ministerstwa Sportu           i Turystyki 60 dni przed proponowanym terminem wręczenia odznak, przewiduje się, że byłyby  one wręczone  najpóźniej  w dniu 3 Maja 2015 r.

            Sprawę prowadzi Wydział Edukacji i Sportu. Referat Sportu, Zbigniew Rużycki Zastępca Naczelnika Wydziału, ul. hm. I. Kossowskiej 1, tel. 16 675 20 50, mail: .

            Wzór wniosku i szczegółowe zasady jej przyznawania można pobrać ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu UM

PDFNULL (738,76KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2014 09:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-11-2014 09:48