18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu w rejonie ul. Lwowskiej - dz. 448/2 obr. 215

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu w rejonie
ul. Lwowskiej , stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:                  448/2
Powierzchnia działki:   0,4099 ha
Obręb:                       215
Księga Wieczysta Nr:  PR1P/00084102/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Lwowska.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w rejonie ulicy Lwowskiej. Teren ww. działki płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Na terenie działki znajdują się słupy i napowietrzna linia energetyczna. Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu.
Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Lwowskiej zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działkach nr 353, nr 431, nr 598 objętych księgą wieczystą nr PR1P/00060293/8 i nr 448/3 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00084102/7, wszystkie w obrębie 215, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 448/2 w obr. 215.

- Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa Gospodarcza II”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 37/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2010 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „P2” - tereny zabudowy produkcyjno – magazynowo – składowej z nieprzekraczalną linią zabudowy.
- Oznaczenia informacyjne:
- linie elektroenergetyczne ze strefą ochronną oddziaływania
- gazociągi i urządzenia wraz z zasięgiem odległości bezpiecznych.
- Wg ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Ba” – tereny przemysłowe.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek 23% VAT).
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: W dziale III KW Nr PR1P/00084102/7 uwidocznione jest obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła.

7. Zobowiązania: nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 448/2 w obrębie 215 w kwocie 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Lwowska, działka nr 448/2 obr. 215”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 15 grudnia 2014 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGFragment MPZP z zaznaczoną działką do sprzedaży (410,26KB)

JPGLokalizacja działki przeznaczonej do sprzedaży (457,21KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-11-2014 10:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-01-2015 08:34