10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Grottgera 3

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Artura Grottgera 3.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 17/20 niewydzielonych części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00069172/7. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w udziale 17/20 i osoby fizycznej w udziale 3/20.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Artura Grottgera 3 (boczna ul. Aleksandra Dworskiego).

4. Opis nieruchomości:
Działka nr 1623/2 w obr. 207 ma kształt zbliżony do prostokąta i równą powierzchnię. Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, użytkowanym jako trzy niewydzielone lokale mieszkalne o powierzchniach użytkowych 43,19 m2, 59,84 m2 i 55,75 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynku 158,78 m2) i położona jest bezpośrednio przy ul. Grottgera. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną (w lokalach brak łazienek). Fragmenty schodów i podestu drewnianego znajdują się na działkach sąsiednich (nr 1600 i nr 1623/1). Stan techniczny budynku jest zły i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego. Dla budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej i nabywca wyrazi zgodę na zawarcie aktu notarialnego bez ww. dokumentu.

5. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonego uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. – Śródmieście”, w kwartale II. 9 Miasto tradycyjne.

  • Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej A”, oraz w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 705/709, w związku z tym na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działek wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.

6. Obciążenie nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej PR1P/00069172/7 ujawniona jest służebność przejazdu, przegonu i przechodu na części parceli gruntowej l. kat. 908/1 do ściany granicznej realności panującej przytykającej, a to na trzy metry szerokości i 23,90 metrów długości, z tym że właściciel gruntu obciążonego obowiązany jest ten przejazd utrzymać. Wpis nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

7. Na sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 5.11.2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Cena wywoławcza za udział w nieruchomości wynoszący 17/20 niewydzielonych części: wynosi 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie udziału w działce nr 1623/2 w obrębie 207 w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Grottgera 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 grudnia 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl ,  http://www.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGBudynek przy ul. Grottgera 3 (620,56KB)

JPGBudynek przy ul. Grottgera 3 (637,70KB)

JPGBudynek przy ul. Grottgera 3 (84,44KB)

JPGBudynek przy ul. Grottgera 3 (618,13KB)

JPGBudynek przy ul. Grottgera 3 (92,45KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-11-2014 09:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-01-2015 09:04