11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - dz. nr 6/8 obr. 213

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki: 6/8
  • Obręb: 213
  • Powierzchnia działki: 6,0430 ha
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071675/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Działka podlega sprzedaży w całości lub w części o powierzchni nie mniejszej niż 1,0 ha. Proponuje się do wydzielenia z działki nr 6/8 obręb 213 następujące kompleksy:
a) kompleks K o powierzchni ok. 1,5 ha,
b) kompleks L o powierzchni ok. 1,2 ha,
c) kompleks M o powierzchni ok. 1,5 ha,
d) kompleks N o powierzchni ok. 1,5 ha.
Sposób proponowanych podziałów nieruchomości określa załącznik graficzny dostępny w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12.

Z prawem własności każdego z ww. kompleksów, wydzielonych z działki nr 6/8 w obrębie 213, związany będzie udział w wysokości po 1/4 niewydzielonej części w prawie własności działki nr 6/7 oraz geodezyjnie wyodrębnionej części działki nr 6/8 w obrębie 213 o łącznej powierzchni ok. 0,4 ha, które stanowić będą drogę dojazdową do tych kompleksów. W przypadku nabycia działki nr 6/8 w całości, sprzedaży w całości podlega również działka nr 6/7.

  • Działka ewidencyjna o numerze 6/7 w obrębie 213 m. Przemyśla posiada powierzchnię 0,0377 ha i objęta jest księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/8 w obrębie 213 w pierwszej kolejności oferentowi (oferentom), który (którzy) zadeklaruje (-ą) chęć nabycia całych nieruchomości tj. działki nr 6/8 i nr 6/7 w obrębie 213.

2. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa.

3. Adres nieruchomości: ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.

4. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, ma nieregularny kształt i płaską powierzchnię, lekko pochyłą w kierunku północno-wschodnim. Zlokalizowana jest przy nowourządzonej ulicy Gospodarczej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się hala produkcyjna oraz tereny użytkowane rolniczo.
W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”, które obejmowało: budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego; wzmocnienie podłoża; urządzenie oświetlenia drogowego; budowę sieci kanalizacji deszczowej; wykonanie melioracji terenu; budowę sieci wodociągowej; budowę sieci kanalizacyjnej; usunięcie kolizji elektroenergetycznych; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami gazowymi.

5. Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. działki nr 6/8 i nr 6/7 w obrębie 213 położone są w obszarze „P2 – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „RIVa” – grunty orne, „PsIV” – pastwiska trwałe i „Lz-PsV” – grunty zadrzewione i zakrzewione.
Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 67 z późn. zm.) przedmiotowe nieruchomości położone są w Podstrefie Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

6. Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej PR1P/00106328/8 prowadzonej dla działki nr 6/7 w obrębie 213 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Przemyślu oraz na rzecz jej następców prawnych, polegająca m.in. na prawie wejścia i wjazdu na działkę nr 6/4 przez odpowiednie służby wodno-kanalizacyjne w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej oraz wykonywania czynności niezbędnych do konserwacji, naprawy i modernizacji kanalizacji, rozbudowy sieci i wykonywania nowych podłączeń, w tym rozkopywania, zakopywania i wyrównania terenu działki, obowiązku pozostawienia pasa terenu działki nr 6/4 wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości minimum 1,50 metra licząc w obie strony od skrajni kanalizacji. Powyższe obciążenie nie dotyczy działki nr 6/7 w obrębie 213.

7. Zobowiązania:
a) Gmina Miejska Przemyśl w dniu 10 grudnia 2012 r. wyraziła zgodę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na wejście na teren nieruchomości oznaczonych m.in. jako działka nr 6/3 (obecnie m.in. działki nr 6/6, 6/7 i 6/8) w obrębie 213, celem budowy kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
b) Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych m.in. jako działka nr 6/5 (obecnie działki nr 6/7 i 6/8) w obrębie 213, celem wykonania telekomunikacyjnej linii kablowej, oraz na dostęp do tych urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji i eksploatacji do czasu ustanowienia służebności przesyłu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ww. spółki zostały poinformowane, że działki nr 6/7 i nr 6/8 w obrębie 213 położone są na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i są przeznaczone do zbycia, a ponadto, że w przypadku stwierdzenia zmian stanu własnościowego działek, zobowiązane będą do wystąpienia do właściciela nieruchomości o stosowną zgodę na realizację inwestycji i/lub ustanowienie stosownej służebności przesyłu.
c) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.

8. W przetargach mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

9. Cena wywoławcza nieruchomości:
a) dla całej działki nr 6/8 i nr 6/7 w obrębie 213 – 1 459 368,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT, lub
b) dla kompleksu wydzielonego z działki nr 6/8 w obrębie 213, wraz z udziałem w wysokości po 1/4 niewydzielonej części w działce nr 6/7 oraz geodezyjnie wyodrębnionej części działki nr 6/8 o łącznej powierzchni ok. 0,4 ha – 24,00 zł za każdy 1 m2 (słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Podczas przetargu na sprzedaż części nieruchomości, po zakończeniu licytacji ceny jednostkowej sprzedaży, oferent, który zaproponował najwyższą cenę, deklaruje powierzchnię kompleksu, który zamierza nabyć.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

10. Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 14 stycznia 2015 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odpowiednio o godzinach:
a) 9:00 działka nr 6/8 w obrębie 213,
b) 9:30 kompleks K o pow. ok. 1,5 ha,
c) 10:00 kompleks L o pow. ok. 1,2 ha,
d) 10:30 kompleks M o pow. ok. 1,5 ha,
e) 11:00 kompleks N o pow. ok. 1,5 ha.
Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

11. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargów w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwotach:
a) 145 936,80 zł (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 80/100) brutto, w przypadku chęci nabycia całej działki nr 6/8 w obrębie 213 (wraz z działką nr 6/7);
b) 2,40 zł (słownie złotych: dwa 40/100) brutto za każdy 1 m2 powierzchni planowanej do nabycia, w przypadku chęci nabycia części działki nr 6/8 w obrębie 213 (lub któregoś z zaproponowanych kompleksów K, L, M, N), wraz z udziałem w działce nr 6/7 oraz części działki 6/8 w obrębie 213.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dz. nr 6/8 obr. 213” lub „Przetarg – kompleks …". Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 stycznia 2015 r.

12. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego umowy przenoszącej własność, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 14. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlegać będzie zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.

16. Koszt podziału geodezyjnego działki ponosi Gmina Miejska Przemyśl, wszelkie pozostałe koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.
Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGSzkic kompleksów proponowanych do wydzielenia z działki nr 6/8 (632,40KB)

JPGLokalizacja działek (633,79KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2014 10:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-01-2015 12:24