9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Krakusa, dz. nr 647/2 obr. 212.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Krakusa,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
    Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
        Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

2.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  647/2
     Powierzchnia działki: 0,0504 ha
     Obręb: 212
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00040663/7

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Krakusa.

4.   Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana. Najbliższe sąsiedztwo to tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt działki regularny zbliżony do trójkąta. Powierzchnia terenu działki pochyła w kierunku północno-zachodnim. Działka usytuowana jest w zasięgu sieci energetycznej. Przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Krakusa i z tego względu przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu po drodze istniejącej w każdym czasie na działce nr 647/1 obr. 212, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. 

5.  Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.V/3.73310-158/09 z dnia 19.10.2009 r. ustalono warunki zabudowy działki nr 647 obr. 212 dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, z garażem wbudowanym lub wolnostojącym, infrastrukturą towarzyszącą, zjazdu drogowego z drogi publicznej (dz. nr 646 obr. 212 – ul. Krakusa), (...)”.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „ RIVa ” – grunty orne.
       Nieruchomość usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, stąd realizację inwestycji należy uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniach 25.06.2014 r., 03.09.2014 r. i 22.10.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9.  Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 grudnia 2014 r. (środa) o godz. 11:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na sprzedaż działki nr 647/2 obr. 212 w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ul. Krakusa - działka nr 647/2 obr. 212”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 09 grudnia 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-11-2014 12:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-01-2015 08:34