13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Docelowo 220 nowych miejsc pracy powstaje w Przemyślu - Robert Choma Prezydent Miasta podpisał porozumienie z Grupą Kapitałową LOYD S.A.

Nawet do 220 osób może znaleźć zatrudnienie w inwestycji realizowanej w Przemyślu. Centrum usług biznesowych Grupy Kapitałowej Loyd S.A znajdować się będzie w dawnym budynku Telekomunikacji Polskiej przy ul. 3 Maja 27. Zostanie otwarte 17 listopada. 31 października Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Prezes Zarządu LOYD S.A. Bartosz Kaczmarczyk reprezentujący inwestora parafowali porozumienie o współpracy.

Firma posiada już wiele analogicznych placówek, świadczących usługi z zakresu outsourcingowego wsparcia sprzedaży na terenie całej Polski. Sales Concept w swoim nowo otwartym punkcie planuje zatrudniać mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy. To szansa dla długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz tych którzy, ukończyli 50 rok życia lub młodych nieposiadających wyższego wykształcenia.

 

- Grupa Loyd S.A. realizuje projekt tworzenia centrów usług biznesowych w południowej części kraju. Centra działają już m.in. w Krakowie, Częstochowie czy Bytomiu. W pewnym momencie uznaliśmy, że ideę tę warto przeszczepić na teren mniejszych miast, gdyż tamtejsze potrzeby nie są wcale mniejsze, dodatkowo zainteresowanie samorządów taką współpracą jest większe. Stąd działamy już  między innymi w  Krośnie, Zawierciu oraz Myszkowie. W listopadzie ruszamy tutaj w Przemyślu.. Docelowo planujemy powołać 15 takich centrów. Każde z nich to przynajmniej 150 nowych miejsc pracy, które mogą być szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowych, czy społecznym” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Grupy Kapitałowej LOYD S.A. Inwestycje i Zarządzanie.

Inwestycja Grupy Kapitałowej LOYD S.A. otrzymała wsparcie ze strony władz samorządowych. Przedstawiciele miasta oraz reprezentanci inwestora parafowali porozumienie o współpracy. Benefitem dla miasta i regionu będzie prowadzenie rekrutacji poprzez kanały samorządu, to jest Powiatowy Urząd Pracy. Oznacza to, iż pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby z regionu Przemyśla. Otwarcie centrum usług biznesowych poprzedzone będzie wytypowaniem kandydatów oraz przeprowadzeniem wymaganych do podjęcia pracy szkoleń.

 

Jestem bardzo zadowolony, że mogliśmy współuczestniczyć w inwestycji Grupy Kapitałowej Loyd S.A. Cieszy nas fakt, że nasze miasto jest atrakcyjne dla inwestorów, przez co powstają nowe miejsca pracy. Podoba mi się także założenie operatora centrum usług, co do zatrudniania osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy. Niepełnosprawni, osoby 50+, długotrwale bezrobotni to osoby, które potrzebują pomocy przy wchodzeniu na rynek pracy. Inwestycja Grupy daje im możliwość zawodowej aktywizacji,  takie miejsca są niezbędne w każdej gminie – powiedział Prezydent Przemyśla Robert Choma

 

-„W przemyskim centrum usług będziemy potrzebować osób do  pracy biurowej polegającej na świadczeniu usług z zakresu outsourcingowego wsparcia sprzedaży. Będzie to głównie praca z telefonem, bądź komputerem m.in. telerekrutacja, windykacja należności, pośrednictwo pracy, rejestracja itp. wymagać będzie znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Do końca roku chcemy zatrudnić 40 osób, a docelowo ok 220 pracowników” – wyjaśnia Cezary Lewiński, Dyrektor Zarządzający Sales Concept S.A.

Jednym z ważniejszych czynników determinujących pracę konsultanta w centrum i tym, co może stać się głównym atutem podczas rekrutacji na to stanowisko jest komunikatywność. Idealnie znajdują się tu osoby, które lubią rozmawiać i nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktu. Mocną stroną kandydata jest również wcześniejsze doświadczenie związane z księgowością, sprzedażą, marketingiem lub obsługą klienta. Niemniej jednak, nieodłącznym elementem funkcjonowania centrów usług biznesowych są szkolenia interpersonalne, dzięki którym nawet osoby początkowo nieśmiałe z czasem nabierają odwagi i pewności siebie.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w centrum usług w Przemyślu mogą przesyłać dokumenty aplikacyjne na adres: praca@teleconcept.pl .

 

***

O FIRMIE:

Sales Concept to pro­fe­sjo­nalne usługi dla biz­nesu prowadzone pod marką Tele Concept. Łączy inno­wa­cyjne know-how z najnow­szymi tech­no­lo­giami tele­in­for­ma­cyj­nymi. Ofe­ru­je roz­wią­za­nia z zakresu out­so­ur­cingu pro­ce­sów sprze­daży i mar­ke­tingu. Wspie­ra firmy dzia­ła­jące w bran­żach: finanso­wej, rekla­mo­wej, PR, wysył­ko­wej, roz­ryw­ko­wej, FMCG, kosme­tycz­nej, moto­ry­za­cyj­nej, wydawniczej. Spółka należy do Grupy Kapi­ta­ło­wej Loyd S.A. Inwe­sty­cje i Zarzą­dza­nie, która inwe­stuje w spółki pro­wa­dzące swoją dzia­łal­ność w branży HR, BPO oraz HoReCa. 

***

Kontakt dla mediów:

Jakub Braziewicz

Unicorn Media

tel. +48 22 400 06 58

mob. +48 515 261 715

mail:

www.unicornmedia.pl

 

JPGNawet ponad 200 nowych miejsc pracy w Przemyślu - Prezydent Robert Choma podpisał porozumienie z Grupą Kapitałową LOYD (fot. Rafał Porada)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-10-2014 15:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2015 10:23