10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs "Umiem pływać"

OTWARTY KONKURS 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2015 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach  projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach działania   „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”  

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2015 roku zadań objętych konkursem, wynosi 12,996 mln PLN. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2015.      Na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2013 roku przeznaczono kwotę                            w wysokości: 12,0 mln PLN, a w roku 2014 kwotę w wysokości: 12,996 mln PLN. 

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Termin i warunki realizacji zadania:    Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, mogą być realizowane w terminie od 19 stycznia do 20 grudnia 2015 roku.

Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki 23 października 2014 r., stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursowego ;

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2014 r. osobiście, drogą pocztową lub  w formie przesyłki kurierskiej;  o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

Więcej informacji: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1401,otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2015-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sp.html

Źródło: Ministerstwo Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji i Sportu

Opublikował:  | Data publikacji: 29-10-2014 15:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-10-2014 15:22