Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego , dz. nr 180 i nr 181 obr. 212.


Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.


1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• Numer ewidencyjny działki: 180
Obręb: 212
Powierzchnia działki: 0,2735 ha
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00067023/4
• Numer ewidencyjny działki: 181
Obręb: 212
Powierzchnia działki: 1,6017 ha
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00067023/4

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Działka nr 180 w obr. 212 jest niezabudowana, teren działki płaski, pokryty samosiewami drzew i krzewów. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działka nr 181 w obr. 212 zabudowana jest budynkiem magazynowym z częścią socjalną. Teren działki płaski, częściowo ogrodzony w południowej i wschodniej części, częściowo pokryty wysoką trawą oraz samosiewami drzew i krzewów. Dojazd i dojście do budynku utwardzone. Kształt działki regularny, zbliżony do trójkąta. Ponadto na przedmiotowej działce znajduje się ogrodzony kort tenisowy o pow. ok. 650 m2 zlokalizowany w sąsiedztwie budynku. Zabudowę działki nr 181 stanowi budynek magazynowy z częścią socjalną o pow. użytkowej 419 m2, zlokalizowany w południowej części działki. Jest to obiekt parterowy, wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku murowane z cegły pełnej oraz z pustaka. Ławy i stropy fundamentowe żelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i stalowa. Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, odgromową, wod.-kan., wentylację grawitacyjną oraz c.o. elektryczne. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenach z pełnym uzbrojeniem w urządzenia infrastruktury technicznej.      
Dla budynku znajdującego się na działce nr 181 obr. 212 nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej i nabywca wyrazi zgodę na zawarcie aktu notarialnego bez ww. dokumentu.

5. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
23 lutego 2006 r., przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejskiej”, w obszarze oznaczonym symbolem II./III./PNT-1 – Podstrefa parku naukowo-technologicznego.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład działki nr 180 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „dr” – drogi, zaś w skład działki nr 181 – „Bi” – inne tereny zabudowane.
Nieruchomość usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 400 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na sprzedaż działek nr 180 i nr 181 w obr. 212 w kwocie 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Żołnierzy I Armii WP”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 15 grudnia 2014 r.

9.  Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

12.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

14. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

JPGLokalizacja działek przeznaczonych do sprzedaży (672,89KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-10-2014 07:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-01-2015 08:34

Na skróty