2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dz. nr 2918/9, nr 446, nr 447/1, nr 443, nr 444/1 i 455/1 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:   2918/9
Powierzchnia działki:             0,0280 ha
Numer ewidencyjny działki:   446
Powierzchnia działki:             0,0337 ha
Numer ewidencyjny działki:   447/1
Powierzchnia działki:             0,0005 ha
Obręb:                                  202
Księga Wieczysta Nr:             PR1P/00063463/2

Numer ewidencyjny działki:   443
Powierzchnia działki:             0,0048 ha
Numer ewidencyjny działki:   444/1
Powierzchnia działki:             0,0012 ha
Obręb:                                  202
Księga Wieczysta Nr:             PR1P/00043735/4

Numer ewidencyjny działki:   455/1
Powierzchnia działki:             0,0062 ha
Obręb:                                  202
Księga Wieczysta Nr:             PR1P/00001295/1.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4. Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane tworzące obszar o łącznej powierzchni 0,0744 ha i kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren ww. nieruchomości porośnięty trawami i drzewami. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W zasięgu ww. nieruchomości znajduje się sieć energetyczna SN i stacja transformatorowa.

Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 25/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze objętym symbolem „MN4” – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 24 września 2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. (środa) o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 8.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.


9. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2918/9, nr 446, nr 447/1, nr 443, nr 444/1 i nr 455/1 w obrębie 202 w kwocie 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Wyszyńskiego, działki nr 2918/9, nr 446, nr 447/1, nr 443, nr 444/1 i nr 455/1 w obrębie 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 04 listopada 2014 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl