9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. A. Dworskiego - dz. nr 1052 obr. 207.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  trzeci  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Aleksandra Dworskiego,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  1052
     Powierzchnia działki: 0,0517 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00000535/9 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Dworskiego.

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Aleksandra Dworskiego w Przemyślu. Teren działki jest płaski, częściowo utwardzony kostką brukową, częściowo pokryty trawą oraz nasadzeniami roślin ozdobnych. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Zabudowę przedmiotowej działki stanowi usytuowany w południowej części działki budynek garażowy o łącznej powierzchni użytkowej 63,49 m2, składający się z garażu nr 1 z kanałem – 25,23 m2, pomieszczenia gospodarczego – 17,54 m2 i garażu nr 2 – 20,72 m2. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, murowany, wykonany według technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą ocynkowaną. Ściany zewnętrzne budynku otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Drzwi garażowe stalowe. Wewnątrz budynku ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane farbą emulsyjną. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Na nieruchomości zlokalizowane są dwa słupy oświetleniowe. Dojazd do przedmiotowej działki odbywa się przez teren działki nr 1057 w obr. 207 (ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na czas określony do dnia 05.02.2021 r.). Działka zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz obiekty handlowo-usługowe.
Nieruchomość użytkowana jest przez właściciela nieruchomości sąsiedniej bez tytułu prawnego.
Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ulicy Dworskiego, wpisanej do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu pod numerem A-1093. Właściciel winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu plan zagospodarowania ww. nieruchomości.

5. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
    Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość  położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. – Śródmieście” w kwartale nr II. - 9.- Miasto tradycyjne – Mickiewicza – Słowackiego, w Obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie ochrony konserwatorskiej „A”.
     Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8.  Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniu 06.08.2014 r. i 24.09.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 listopada 2014 r. (środa) o godz. 10:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 8.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie działki nr 1052 w obr. 207 w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Dworskiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 04 listopada 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-10-2014 13:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-11-2014 10:18