8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, dz. nr 2907/8 obr. 202.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:      2907/8
Obręb:                                    202
Powierzchnia działki:                0,0447 ha
Nr księgi wieczystej:                PR1P/00071688/4
oraz 1/10 niewydzielona część działki nr 2907/5 o pow. 0,1451 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00095492/7.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Chrobrego.

4. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, trapezowy, z wystawą zachodnią. Położenie w terenie z dużymi spadkami z panoramą widokową. Dojazd do nieruchomości od ul. Bolesława Chrobrego. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Działka nr 2907/5 w obrębie 202 stanowić będzie drogę wewnętrzną obsługującą m.in. działkę nr 2907/8 w obrębie 202.
Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 25/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r. działka nr 2907/8 obrębie 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „U/MN4”, natomiast działka nr 2907/5 obrębie 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod drogę wewnętrzną, oznaczonym symbolem „KDW4”.
Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania: Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na wejście na teren działki nr 2907/5 w obrębie 202, w celu umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych oraz dostępu do tych urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji, eksploatacji do czasu ustanowienia służebności przesyłu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wykonanie ww. prac i ustanowienie służebności.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 11 czerwca, 30 lipca i 17 września 2014 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 05 listopada 2014 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

10. Warunkiem udziału w czwartym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 2907/8 obręb 202 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Chrobrego, działka nr 2907/8 obręb 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28 października 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg, nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (016) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-10-2014 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-11-2014 10:18