Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kraszewskiego - dz. nr 1125/2 obr. 205

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 05 listopada 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051287/7, oznaczonej jako działka nr 1125/2 o powierzchni 0,0433 ha w obrębie 205 m. Przemyśla na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1124 w obrębie 205 m. Przemyśla.
Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 48 500,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy pięćset, 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-09-2014 09:43 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-11-2014 10:18

Na skróty