8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugie rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego literą „D” położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 18 września 2014 r.

GL.I.6840.24.2013.AM8

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugie rokowania

na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego literą „D”

 położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

1)        Lokal użytkowy ozn. lit.                    D

           Powierzchnia użytkowa lokalu:         31,10 m2

       Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   9/1000 części w działce nr 22 w obrębie 212 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2)        Numer ewidencyjny działki:              22

           Powierzchnia działki:                         0,5482 ha                  

           Obręb:                                                212     

           Nr Księgi Wieczystej:                        PR1P/00072255/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy ozn. lit. ”D” o powierzchni 31,10 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe (salon, poczekalnia i pokój socjalny). Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach z terakoty, ściany malowane. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne - PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń z instalacji CO zasilanej ze wspólnej kotłowni. Wejście do lokalu bezpośrenio z chodnika.         

5. Obciążenie nieruchomości:

W Dz. III KW PR1P/00072255/7 wpisano ograniczone prawo rzeczowe o treści: Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez położoną w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego dz. 22 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr 10/4 obr. 65) drogą istniejącą w każdym czasie na rzecz każdoczesnych właściciel i posiadaczy położonych w Przemyślu działek nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 wszystkie w obr. 212 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12 wszystkie w obr. 65) obj. KW PR1P/00042906/7.

6. Zobowiązania –  lokal użytkowy ozn. lit. „D” w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A nie jest objęty obowiązująca umową najmu.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100) brutto.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w rokowaniach cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

8.  Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone pierwszy w dniu 14 maja 2014 r., drugi w dniu 9 lipca 2014 r. oraz rokowania w dniu 3 września 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Rokowania odbędą się dnia 29 października 2014 r. o godz. 930 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 439/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania rokowań oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania rokowań zmienionym Zarządzeniem Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

10. Warunkim udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań na nabycie lokalu użytkowego ozn. lit. „D” w kwocie 4 200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100) brutto. Zaliczka może być wniesiona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003,  z zaznaczeniem „drugie rokowania ul. Siemiradzkiego 6a/D”. Dokonanie wpłaty winno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 23.10.2014 r.

11. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, pierwsze piętro, pok. 103 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rokowania – Siemiradzkiego 6A/D”. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki.

12. Zgłoszenie winno zawierać:      

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób zapłaty.

13.  Zaliczka wygrywającego rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia  ustalonej w rokowaniach.

14. Zaliczki pozostałych uczestników, którzy nie wygrali rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu zaliczki.

15. Oferent, który rokowania wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku rokowań. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy.

17.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

18. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 23-09-2014 11:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:12