-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przerwa - dz. 200/2 obr. 209

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przerwa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).


2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr                    200/2
Powierzchnia działki:    0,3404 ha
Obręb:                        209
Księga Wieczysta Nr:   PR1P/00044966/9


3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przerwa.


4. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana o regularnym wydłużonym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Przez część terenu działki przebiega gazociąg. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo oraz w dalszej odległości działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.


5. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym: bezodpływowymi zbiornikami nieczystości, zjazdem drogowym, wspólną drogą dojazdową oraz elementami infrastruktury technicznej”, na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr 200 i nr 618 (zjazd drogowy) stanowiące własność tut. Gminy oraz działki nr 201 i nr 202 w obrębie 209 stanowiące własność osób fizycznych.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RII” – grunty orne.


6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 9 lipca 2014 r. i 03 września 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.


7. Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.


8. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

9. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 października 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.


10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie działki nr 200/2 obręb 209 w kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100).Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Przerwa”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 października 2014 r.


11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.


12. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.


13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.


16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-09-2014 09:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:40