13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2U położonego w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 10 września 2014 r

GL.I.6840.29.2013.AM8

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr 2U położonego w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1.        W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,

Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2.        Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

1)        Lokal użytkowy nr                          2U

       Powierzchnia użytkowa lokalu:       10,72 m2

       Pomieszczenie przynależne:             3,29 m2

         Obj. KW Nr                                     PR1P/00093309/4

       Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   93/1000 części w działkach nr 690 i 699 obie w obrębie 207 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2)        Numer ewidencyjny działki:            690

       Powierzchnia działki:                       0,0146 ha                  

       Numer ewidencyjny działki:            699

       Powierzchnia działki:                       0,0044 ha                  

       Obręb:                                              207    

              Nr Księgi Wieczystej:                      PR1P/0000894/3

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przecznica Wałowa 4A.

4.   Opis nieruchomości:

       Lokal użytkowy nr 2U o powierzchni użytkowej 10,72 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku i składa się z dwóch pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – komórki z wejściem od podwórka przy ul. Przecznica Wałowa 4A o pow. 3,29 m2. Podłogi – gres i wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną- umywalka, brak wc oraz ogrzewania.

       W Dz. I KW PR1P/00093309/4 wpisano uprawnienie wynikające z wpisu w Dz. III KW PR1P/00096115/8 o treści: „nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, biegnąca pasem o szerokości 1,20 m przy północnej granicy działki nr 710 i 711 wszystkie w obr. 207 m. Przemyśla, wzdłuż istniejących budynków usytuowanych na działkach nr 678, 690 i 699 w obr. 207 m. Przemyśla w sposób oznaczony na mapie, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 1U oraz lokalu nr 2U położonych w budynku przy ul. Przecznica Wałowa nr 4A”.

 5.  Cena wywoławcza nieruchomości: 26 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

       Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6.    Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.    Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały cztery przetargi ustne nieograniczony w dniach 5 marca 2014 r., 30 kwietnia 2014 r., 25 czerwca 2014 r. i 27 sierpnia  które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8.    Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 października 2014 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

9.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do piątego przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 2U w kwocie 2 600,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100).

      Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „piąty przetarg ustny nieograniczony lokal użytkowy nr 2U, ul. Przecznica Wałowa 4A”.

      Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 października 2014 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

       Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu          ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 15-09-2014 07:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:12