Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż), wraz z udziałem 172/1000 w działce nr 1520 w obr. 207 położonej przy ul. Łukasińskiego.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż), wraz z udziałem wynoszącym 172/1000 niewydzielonych części w działce nr 1520 w obrębie 207, położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa, i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Lokal użytkowy nr 3 (garaż) o powierzchni użytkowej 15,41 m2, z którym związany jest udział wynoszący 172/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 1520 o powierzchni 0,0258 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00060304/9 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Łukasińskiego (lokal użytkowy nr 3 - garaż).

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1520 w obr. 207 m. Przemyśla, położona przy ul. Łukasińskiego, zabudowana jest budynkiem garażowym, w którym znajduje się m. in. lokal użytkowy nr 3 (garaż) o powierzchni użytkowej 15,41 m2, z którym związany jest udział wynoszący 172/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej.
Ww. lokal użytkowy (garaż) oznaczony nr 3 stanowi samodzielny lokal użytkowy w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

5. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objęty opracowaniem mpzp. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. – Śródmieście”, obejmującej obszary miasta XIX – wiecznego i z początków XX wieku po obydwu stronach Sanu. Przeznaczenie: obszar uzupełniający centrum administracyjno – usługowe z dominującą funkcją mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A -705/709 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
Według ewidencji gruntów i budynków w skład ww. działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 08 października 2014 r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 3 (garażu) wraz z udziałem wynoszącym 172/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 1520 obręb 207 w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – garaż ul. Łukasińskiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 30 września 2014 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-09-2014 09:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-10-2014 12:03

Na skróty