10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Niska emisja – realne zagrożenie

W mediach na całym świecie coraz częściej słyszy się o propagowaniu ekologii w szerokim jej rozumieniu. Znaczną wagę przykłada się do ochrony fauny i flory, walczy się z nagminnym zaśmiecaniem środowiska oraz z innymi skutkami rozwoju społeczeństwa. Chronimy to co nie jest w stanie ochronić się samo przed zagrożeniami widocznymi dla gołego oka – potrafimy z nimi walczyć i się im przeciwstawiać. Jednakże jak walczyć z zagrożeniem, którego nie widać?


Niewidzialne zagrożenie… Takie zagrożenie stanowi tzw. „niska emisja” z problemem, której boryka się wiele miast w Polsce w śród których znajduje się również nasze miasto Przemyśl. Niska emisja to problem zarówno trudny do zbadania jak i samego zwalczania. Na szczęście dzięki zdobyczom techniki problem zanieczyszczenia niską emisją jest relatywnie mierzalny, a jeśli zanieczyszczenia można zmierzyć można też im przeciwdziałać i je zwalczać. Jak wynika z analiz przeprowadzonych na potrzeby Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej pojawiają się przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłu (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu. Na podstawie wyników badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie największe zanieczyszczenia powietrza odnotowane w latach poprzednich zostały właśnie w mieście Przemyślu. Jedną z podstawowych przyczyn pojawiania się przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu  w strefie podkarpackiej, a tym samym w mieście, jest emisja powierzchniowa czyli niska emisja.


Czym  jest tak naprawdę niska emisja? Jest to emisja szkodliwych pyłów i gazów pochodząca z niskich emitorów, np. kominów domów jednorodzinnych, kamienic. Źródłem niskiej emisji są również procesy spalania paliw, przede wszystkim węgla, w starych niskosprawnych piecach i kotłach. Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) np. benzo-a-pirenu. Dlatego też zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska przez kominy o niewielkiej wysokości powodują bezpośrednio dużą uciążliwość dla mieszkańców, zwłaszcza z uwagi na kumulację zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania


Kiedy niska emisja jest najbardziej niebezpieczna? Niestety nadmierne efekty niskiej emisji odczuwalne są w sezonie grzewczym zwłaszcza w okresie zimowym. Powstające w czasie zimy zastoiska zimnego powietrza, częste inwersje temperatury, większa liczba dni z przymrozkiem i mrozem, cisze atmosferyczne i słabe wiatry, powodują niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dodatkowy wpływ na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji mają również zimowe wyże atmosferyczne. Podczas ich występowania mamy do czynienia m.in. z gromadzeniem się pary wodnej oraz opadaniem zanieczyszczeń do powierzchni ziemi co bardzo często prowadzi do powstawania tzw. smogu. Dodatkowo lokalnie występują też niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń związane z zabudową lokalną miasta (np. kaniony uliczne).


Dlaczego niska emisja stanowi tak wysokie ryzyko? Emisja pyłów towarzysząca procesowi spalania paliw złej jakości w lokalnych źródłach ciepła jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi.  Szczególnie drobne frakcje pyłów o średnicy do 10 µm (tzw. pyły zawieszone) zawierają metale ciężkie a na swojej powierzchni adsorbują wiele szkodliwych substancji. Drobne frakcje pyłu do 10 µm, tzw. pyły PM 2,5 oraz PM 10 (PM - ang. particulate matter) przenikają do pęcherzyków płucnych i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz alergie. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization: WHO), długotrwałe narażenie na działanie drobnych pyłów zawieszonych skutkuje skróceniem średniej długości życia. Najbardziej narażone są dzieci oraz osoby starsze. Należy podkreślić, że pyły oddziałują szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale także na roślinność, gleby i wodę.


Co robimy w mieście Przemyślu? W związku z szeregiem wcześniej wymienionych zagrożeń związanych z niską emisją wiele samorządów w tym Urząd Miasta Przemyśla przystąpiło do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Opracowanie Programu dla miasta Przemyśla, stanowi podstawę działań zmierzających do poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Wykonawcą opracowania jest firma ATMOTERM S.A. z Opola, która do końca listopada 2014r.  przygotuje Program. Natomiast sama realizacja Programu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, zwiększenia komfortu życia i poprawy zdrowia mieszkańców. 


O czym należy pamiętać? Ograniczenie niskiej emisji można osiągnąć poprzez: likwidację indywidualnego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę kotła centralnego ogrzewania i instalacji centralnego ogrzewania (np. na nowoczesny kocioł węglowy, na kocioł gazowy, olejowy) oraz zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Istotne jest również utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji grzewczych oraz spalanie paliw odpowiednich dla danego rodzaju kotła (niespalanie odpadów w kotłach i piecach domowych), co również pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.


Co i gdzie? W ramach opracowywania Programu prowadzona będzie ankietyzacja. Celem ankietyzacji jest zebranie informacji o źródłach zanieczyszczeń  z tzw. niskiej emisji na terenie miasta Przemyśla oraz planowanych zmianach dotyczących systemu grzewczego zmierzających do poprawy jakości powietrza. Dane podane w ankiecie pozwolą władzom miasta poznać potrzeby mieszkańców oraz w najbardziej optymalny sposób określić potrzebne wsparcie finansowe dla realizacji zadań inwestycyjnych oraz zaplanować realizację Programu. Ankiety będą również dostępne w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 – Kancelaria Ogólna, lub na stronie internetowej pod adresem www.przemysl.pl. >>tutaj. Ankietyzacja potrwa do 30 września 2014 r. do godziny 16.00, a ankiety będzie można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub wypełniać drogą elektroniczną pod adresem: http://poneprzemysl.atmoterm.pl/.


Wypełnij ankietę wspieraj walkę z „niską emisją”. Od ilości i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego autorzy opracowania liczą na rzetelne podanie danych. Informacje podane w ankiecie umożliwią określenie potrzebnego wsparcia finansowego dla realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu (np. wymiany kotłów, instalacji kolektorów słonecznych), co obniży koszty realizacji inwestycji. W ramach opracowanie Programu zostaną przeanalizowane możliwości finansowania osób fizycznych i innych podmiotów, które przedstawione zostaną w programie. Możliwość skorzystania z dofinansowania w postaci dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na proekologiczne lub montaż odnawialnych źródeł energii (np. poprzez udział w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Likwidacja  niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój  rozproszonych odnawialnych źródeł emisji - Kawka”).


Twoja symboliczna cegiełka w walce z niewidzialnym… Wypełnienie ankiety pomoże opracować dobry Program dla miasta Przemyśla, a jego realizacja prowadzić będzie do poprawy jakości powietrza w mieście , a co za tym idzie życia i zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i osób starszych, najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-08-2014 15:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 09:30