12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie podręczników w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" -  programem mogą zostać objęci uczniowie rozpoczynający edukację w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

 •  II-III i VI klasy szkoły podstawowej,

 •  III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,

 •  uczniowie:

    -  słabowidzący,

    -  niesłyszący,

    -  słabosłyszący,

    -  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

    -  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

    -  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

            -  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

    - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013r. poz. 1456 ze zm.)

 2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 539 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w których występuje: (np. ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej).

 3. decyzję  o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc wskazanej w pkt 2 nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej.

 4. pomoc w formie wyprawki szkolnej przyznawana jest uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Wymagane dokumenty i sposób złożenia wniosku

1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców  zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 5 września 2014 r. (wzór wniosku można pobrać w szkole lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego)

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

4. W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, lub zasiłku okresowego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń pieniężnych z właściwego ośrodka pomocy społecznej.

5. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.

6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7. Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. –"Wyprawka szkolna"

8. W przypadku zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla grupy uczniów koszty zakupu  są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.

9. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje odpowiednio Prezydent Miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

·         kl. II – III szkoły podstawowej – do kwoty 225,00 zł

·         kl. VI szkoły podstawowej – do kwoty 325,00 zł

·         uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł

·         kl. III zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390,00 zł

·         kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445,00 zł

 • w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie) z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych  (Dz. U. Z 2014 poz. 1024 )

DOTNULL (77,50KB)

PDFNULL (79,25KB)

DOTNULL (48,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 26-08-2014 15:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-12-2014 08:27