13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci połozonej przy ul. Dworskiego, dz. nr 1052 obr. 207.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Aleksandra Dworskiego,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  1052
     Powierzchnia działki: 0,0517 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00000535/9 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Dworskiego.

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Aleksandra Dworskiego w Przemyślu. Teren działki jest płaski, częściowo utwardzony kostką brukową, częściowo pokryty trawą oraz nasadzeniami roślin ozdobnych. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Zabudowę przedmiotowej działki stanowi usytuowany w południowej części działki budynek garażowy o łącznej powierzchni użytkowej 63,49 m2, składający się z garażu nr 1 z kanałem – 25,23 m2, pomieszczenia gospodarczego – 17,54 m2 i garażu nr 2 – 20,72 m2. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, murowany, wykonany według technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą ocynkowaną. Ściany zewnętrzne budynku otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Drzwi garażowe stalowe. Wewnątrz budynku ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane farbą emulsyjną. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Na nieruchomości zlokalizowane są dwa słupy oświetleniowe. Dojazd do przedmiotowej działki odbywa się przez teren działki nr 1057 w obr. 207 (ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na czas określony do dnia 05.02.2021 r.). Działka zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz obiekty handlowo-usługowe.
Nieruchomość użytkowana jest przez właściciela nieruchomości sąsiedniej bez tytułu prawnego.
Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ulicy Dworskiego, wpisanej do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu pod numerem A-1093. Właściciel winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu plan zagospodarowania ww. nieruchomości.

5. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
    Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość  położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. – Śródmieście” w kwartale nr II. - 9.- Miasto tradycyjne – Mickiewicza – Słowackiego, w Obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie ochrony konserwatorskiej „A”.
         Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
    Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 06.08.2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

9.  Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 września 2014 r. (środa) o godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 1052 w obr. 207 w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Dworskiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 września 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2014 08:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-10-2014 11:55