Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Siemiradzkiego 6A

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza rokowania

na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego literą „D” położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) Lokal użytkowy ozn. lit.  D
Powierzchnia użytkowa lokalu: 31,10 m2
Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 9/1000 części w działce nr 22 w obrębie 212 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2) Numer ewidencyjny działki:  22
Powierzchnia działki:   0,5482 ha 
Obręb:     212
Nr Księgi Wieczystej:   PR1P/00072255/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy ozn. lit. ”D” o powierzchni 31,10 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe (salon, poczekalnia i pokój socjalny). Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach z terakoty, ściany malowane. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne - PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń z instalacji CO zasilanej ze wspólnej kotłowni. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika. 

5. Obciążenie nieruchomości:
W Dz. III KW PR1P/00072255/7 wpisano ograniczone prawo rzeczowe o treści: Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez położoną w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego dz. 22 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr 10/4 obr. 65) drogą istniejącą w każdym czasie na rzecz każdoczesnych właściciel i posiadaczy położonych w Przemyślu działek nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 wszystkie w obr. 212 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12 wszystkie w obr. 65) obj. KW PR1P/00042906/7.

6. Zobowiązania –  lokal użytkowy ozn. lit. „D” w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A nie jest objęty obowiązująca umową najmu.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100) brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Wynegocjowana w rokowaniach cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

8. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone pierwszy w dniu 14 maja 2014 r., drugi w dniu 9 lipca 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Rokowania odbędą się dnia 3 września 2014 r. o godz. 1200 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 439/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania rokowań oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania rokowań zmienionym Zarządzeniem Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

10. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań na nabycie lokalu użytkowego ozn. lit. „D” w kwocie 4 200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100) brutto. Zaliczka może być wniesiona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006,  z zaznaczeniem „rokowania ul. Siemiradzkiego 6a/D”. Dokonanie wpłaty winno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28.08.2014 r.

11. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w terminie do dnia 29.08.2014 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, pierwsze piętro, pok. 103 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rokowania – Siemiradzkiego 6A/D”. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki.

12. Zgłoszenie winno zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób zapłaty.

13. Zaliczka wygrywającego rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia  ustalonej w rokowaniach.

14. Zaliczki pozostałych uczestników, którzy nie wygrali rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu zaliczki.

15. Oferent, który rokowania wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku rokowań. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy.

17. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

18. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Zobacz lokalizację budynku na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ