11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 18, dz. nr 1662 obr. 205.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 18,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
    Działka nr:                 1662
    Powierzchnia działki: 0,0370 ha
    Obręb:                       205
    Księga Wieczysta Nr: PR1P/00053430/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Piotra Skargi 18.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy willowej Zasania. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym, czterokondygnacyjnym (o trzech kondygnacjach nadziemnych), częściowo podpiwniczonym, o łącznej powierzchni użytkowej 440,60 m2. W ww. budynku został wyodrębniony lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 105,96 m2 objęty księgą wieczystą PR1P/00093920/3. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Ściany piwnic murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz obiekty administracyjno-biurowe.
Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, który wpisany został do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.05.1972 r., pod pozycją A – 705/709, a budynek znajdujący się na ww. działce wymieniony został w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską, przez co budynek przy ul. Piotra Skargi 18 powinien zachować bryłę i wystrój elewacji, a ponadto w przypadku planowania nowych inwestycji na tym terenie wymagana jest akceptacja Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Mały Rynek”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/08 Rady Miejskiej w Przemyślu  z dnia 28 lutego 2008 r., działka nr 1662 w obrębie 205 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „M/U1” – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oraz w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny budowlane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 700 000,00 zł (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
     Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
   Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 października 2014 r. (środa) o godz.11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 1662 w obrębie 205 w kwocie 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100).Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Piotra Skargi 18”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 23 września 2014 r.

9. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

JPGBudynek przy ul. Piotra Skargi 18 (1,51MB)

JPGBudynek przy ul. Piotra Skargi 18 (1,73MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 28-07-2014 14:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-10-2014 10:47