Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Przecznica Wałowa 4A.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)
2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
1) Lokal użytkowy nr                          1U
    Powierzchnia użytkowa lokalu:      18,32 m2
    Obj. KW Nr                                      PR1P/00093308/7
    Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 160/1000 części w działkach nr 690 i 699 obie w obrębie 207 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2) Numer ewidencyjny działki:             690
    Powierzchnia działki:                       0,0146 ha 
    Numer ewidencyjny działki:             699
    Powierzchnia działki:                       0,0044 ha 
    Obręb:                                             207
    Nr Księgi Wieczystej:                       PR1P/0000894/3
3.    Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przecznica Wałowa 4A.
4.    Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy nr 1U o powierzchni 18,32 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku i składa się z jednego pomieszczenia użytkowego. Podłogi – gres i wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną - umywalka, brak wc oraz ogrzewania.
W Dz. I KW PR1P/00093308/7 wpisano uprawnienie wynikające z wpisu w Dz. III KW PR1P/00096115/8 o treści: „nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, biegnąca pasem o szerokości 1,20 m przy północnej granicy działki nr 710 i 711 wszystkie w obr. 207 m. Przemyśla, wzdłuż istniejących budynków usytuowanych na działkach nr 678, 690 i 699 w obr. 207 m. Przemyśla w sposób oznaczony na mapie, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 1U oraz lokalu nr 2U położonych w budynku przy ul. Przecznica Wałowa nr 4A”.
5.    Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
7. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach 5 marca 2014 r., 30 kwietnia 2014 r. i 25 czerwca 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
8.   Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.
9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 1U w kwocie 4 200,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100).
       Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „czwarty przetarg ustny nieograniczony lokal użytkowy nr 1U, ul. Przecznica Wałowa 4A”.
       Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 19 sierpnia 2014 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
10.  Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
11.  Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
16.  Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-07-2014 11:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 17-09-2014 12:28

Na skróty